Posilnenie postavenia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v mimosporovom civilnom konaní

Posilnenie postavenia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v mimosporovom civilnom konaní

Navrhovaná novela Civilného mimosporového poriadku sa usiluje o zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v najdôležitejších druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv.

Účasť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

V novom ustanovení § 13a sa navrhuje zaviesť okruh mimosporových konaní, do ktorého môže komisár vstúpiť. Ide o začaté konanie o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka.

Komisár bude môcť do konania vstúpiť aj po vydaní rozhodnutia súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Odvolanie podané komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím

Civilný sporový poriadok bude po novom obsahovať aj inštitút odvolania podaného komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím.

Komisár bude môcť podať odvolanie, ak vstúpil do začatého konania alebo bol do konania pribraný súdom.

Mimoriadne opravné prostriedky

Komisárovi bude v zmysle legislatívneho návrhu priznané oprávnenie podávať okrem odvolania aj dovolanie a žalobu na obnovu konania. Podmienkou pre uplatnenie týchto mimoriadnych opravných prostriedkov je vstup do začatého konania alebo pribranie komisára do začatého konania súdom.

Zdieľajte!

0

You May Also Like