Zateká mi do bytu a správca aj po mojich sťažnostiach nekoná. Ako si poradiť?

Zateká mi do bytu a správca aj po mojich sťažnostiach nekoná. Ako si poradiť?

Bývam v podkrovnom byte, do ktorého zateká a na strope sa objavili plesne, o čom som informoval správcu. Ten však nekoná. Musím opravu strechy uhradiť sám alebo musím presvedčiť ostatných vlastníkov bytového domu, aby sa poskladali na opravu? A čo plesne? Môžem žiadať o príspevok na ich odstránenie a vymaľovanie bytu?

 

V prípade akejkoľvek havárie alebo nežiadúceho stavu týkajúceho sa Vášho bytu je primárne potrebné upovedomiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo vo Vami uvedenom prípade správcu (ak spoločenstvo uzatvorilo zmluvu o výkone správy so správcom). Ak sa jedná o novostavbu a zistíte vady, je možné sa v rámci záruky domáhať opravy tejto vady (v tomto prípade zatekajúcej strechy) priamo u zhotoviteľa stavby. Ak však už uplynula záručná doba, je na mieste sa obrátiť priamo na správcu. Je dôležité presne identifikovať závadu a jej následky, prípadne hroziace následky a žiadať správcu o jej odstránenie.

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov jednoznačne uvádza, aké povinnosti správca má. Podľa § 9 ods. 4, správca je povinný zabezpečiť odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.

 

Z uvedeného vyplýva, že stačí dostatočne preukázať, že Vám do bytu zateká v dôsledku poškodenia strechy. Strecha je totiž spoločnou časťou bytového domu. V ideálnom prípade, by sa mal sám správca zaujímať, čo zatekanie spôsobilo a zabezpečiť odborné posúdenie zatekania. Ak však správca nekoná, odporúčame si takéto odborné posúdenie objednať na vlastné náklady a celú situáciu v byte zdokumentovať aj fotografiami. Ak sa potvrdí, že zatekanie je spôsobené poškodením/vadou strechy, správca je povinný odstrániť túto vadu, a teda opraviť strechu. Rovnako sa domnievame, že správca je Vám povinný uhradiť náklady na odborné posúdenie.

 

Častým spôsobom, ako sa správca snaží zbaviť zodpovednosti v podobných situáciách je tvrdenie, že nemôže zabezpečiť opravu bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nedajte sa. Zákon v prípade poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok zaväzuje správcu, aby odstránil poškodenie aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade vzniku plesní ide súčasne o ohrozenie zdravia ako aj o škodu na majetku.

 

Navyše, podľa § 8 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy. To znamená, že správca je povinný okrem opravy strechy aj odstrániť plesne a iné škody, ktoré vznikli ako následok zatekania, keďže zatekaniu mal správca zabrániť.

 

Odpoveď je teda nasledovná: V prípade zatekania strechy je správca povinný tento stav odstrániť. Ak odstránenie poškodenia nevykoná a v jeho dôsledku vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť, t. j. je povinný odstrániť aj plesne v byte a zabezpečiť vymaľovanie. V prípade, že by ste sa rozhodli odstrániť plesne na vlastné náklady, správca je povinný Vám účelne vynaložené náklady preplatiť.

 

Mgr. Martin Pečimon

Zdieľajte!

0

You May Also Like