Hlasovanie na schôdzi vlastníkov za byt v dedičskom konaní

Hlasovanie na schôdzi vlastníkov za byt v dedičskom konaní

Naša mama zomrela a zostal po nej byt. Po mame budeme dediť ja a moja sestra, iní dedičia nie sú. Nevieme odhadnúť, kedy sa skončí dedičské konanie, ale už sme dostali upovedomenie o jeho začatí. V bytovom dome, v ktorom sa byt po mame nachádza, sa pripravuje dôležitá schôdza vlastníkov, na ktorej sa bude hlasovať o zateplení domu. Rady by sme hlasovali, ale nikto nám nevie povedať, či môžeme hlasovať bez toho, aby bolo dedičské konanie právoplatne skončené a my sme boli zapísané ako vlastníčky bytu v liste vlastníctva.

Bohužiaľ, bežná prax správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je, že v prípade ak dôjde k úmrtiu pôvodného vlastníka bytu, neakceptujú hlasovanie potenciálnych dedičov a neumožňujú potenciálnym dedičom vykonávať hlasovacie práva k bytu až do času, kým sa neskončí dedičské konanie.

Myslíme si, že takýto postup nie je správny. V dedičskom práve platí princíp nadobúdania majetku ku dňu smrti poručiteľa. Rozhodnutie súdu o schválení dedičskej dohody alebo o potvrdení nadobudnutia dedičstva podľa dedičských podielov má tzv. deklaratórny účinok. To znamená, že rozhodnutie súdu potvrdí nadobudnutie vlastníctva dedením spätne, ku dňu úmrtia osoby, po ktorej sa dedí.

Preto by podľa nás malo byť umožnené tým dedičom, ktorí dedičstvo neodmietli, aby vykonávali hlasovacie práva spojené s vlastníctvom dedeného bytu ešte pred tým, ako dôjde k vydaniu rozhodnutia súdu, ktorým sa dedičské konanie skončí.

Otázka však je, čím sa má dedič bytu preukázať správcovi bytového domu, zástupcovi vlastníkov alebo predsedovi spoločenstva vlastníkov,  že je skutočne potenciálnym dedičom? Ďalšia otázka je, ako môže dedič bytu presvedčiť tých, ktorí posudzujú oprávnenie hlasovať na schôdzi vlastníkov bytov, aby akceptovali jeho hlasovanie ako vlastníka bytu?

Jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov túto otázku nerieši a neriešia ju ani iné predpisy. Združenie pre lepšiu správu bytových domov, ktoré sa tejto téme na svojich webových stránkach venuje, uvádza, že správcovia by mali akceptovať ako potvrdenie o práve vykonávať hlasovacie právo k bytu upovedomenie o dedičskom práve vydané súdom alebo iné potvrdenie vydané notárskym úradom o tom, že osoba uplatňujúca hlasovacie právo je vo vzťahu k predošlému vlastníkovi bytu dedičom v určitom dedičskom podiele. S týmto názorom združenia súhlasíme.

Podľa nášho názoru teda právo hlasovať máte v prípade, ak ste dedičstvo neodmietli (alebo uplynula lehota na odmietnutie dedičstva) a ak sa viete preukázať upovedomením súdu alebo potvrdením notára, z ktorého vyplýva, že Vy a Vaša sestra patríte do okruhu dedičov po Vašej matke a že ste dedičstvo neodmietli.

To, či bude takéto potvrdenie akceptované tými, ktorí budú overovať hlasovacie práva na schôdzi vlastníkov bytov, však nevieme zaručiť. Ak by Vaše právo hlasovať nepotvrdili a vlastníci by bez Vás prijali iné rozhodnutie ako to, ktoré mohlo byť prijaté, ak by ste hlasovali aj Vy, mohli by ste sa teoreticky domáhať zrušenia rozhodnutia prijatého vlastníkmi bez Vášho súhlasu. Úspech v spore však závisí od konkrétnych okolností, ktoré zváži súd. Viac o možnostiach prípadnej žaloby prinesieme v ďalšej právnej poradni, pokiaľ zaznamenáme záujem aj o túto otázku. Zatiaľ Vám odporúčame získať potvrdenie od notára alebo súdu, z ktorého vyplynie, že ste dedičkami bytu a  presvedčiť správcu a spoluvlastníkov, aby Vaše hlasy akceptovali.


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like