Spôsob uzatvárania zmlúv o poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme v zmysle európskeho nariadenia 1370/2007

Spôsob uzatvárania zmlúv o poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme v zmysle európskeho nariadenia 1370/2007

Naša otázka sa týka európskeho nariadenia č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave a jeho použitia v slovenskej praxi. Z článku 5 odseku 4 tohto nariadenia, ktorý hovorí o zadávaní zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme, vyplýva právo príslušného objednávateľa služby rozhodnúť o priamom zadaní zmluvy o službách vo verejnom záujme, buď v prípade, ak sa odhad priemernej ročnej hodnoty takejto služby odhaduje na menej ako 1 000 000 EUR, alebo ak ide o poskytovanie služby vo verejnom záujme v osobnej doprave v rozsahu menšom ako 300 000 kilometrov ročne. Je v tomto prípade možné zadať štandardnú zmluvu o službách vo verejnom záujme tak, ako je takáto služba definovaná v zákone o cestnej doprave, alebo musí ísť o koncesnú zmluvu? Z výkladu, ktorý k článku 5 nariadenia poskytol Úrad verejného obstarávania totiž vyplýva, že tento článok sa týka iba koncesných zmlúv. Je tento výklad správny?

 

Priame zadanie podľa článku 5 ods. 4 európskeho nariadenia č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (Nariadenie) z dôvodu zadávania zmluvy malého rozsahu je skutočne možné použiť len v prípade, ak sa má zadať koncesia na služby, ktorej výsledkom bude uzavretie koncesnej zmluvy, tzv. netto zmluvy. Nie je možné ho použiť, ak sa má zadať zákazka na služby, ktorej výsledkom bude zmluva, ktorá nie je koncesná, tzv. brutto zmluva. Čiže to, podľa ktorého predpisu sa zmluva zadá, či podľa Nariadenia alebo zákona o verejnom obstarávaní, záleží od toho, aká zmluva sa má zadať, resp. uzatvoriť.

 

Základným rozdielom týchto dvoch typov zmlúv (netto zmluvy a brutto zmluvy) je miera prevádzkového rizika, ktorú nesie dopravca. Pri netto zmluvách (koncesné zmluvy) nesie dopravca významné prevádzkové riziko, najmä pokiaľ ide o tržby z cestovného. Pri netto zmluve síce nie je vylúčené, aby objednávateľ poskytol dopravcovi aj príspevok, no nemôže ísť o poskytnutie takého príspevku alebo poskytnutie príspevku za takých podmienok, kedy dopravca nebude niesť žiadne riziko z výberu cestovného alebo len veľmi malé riziko z výberu cestovného. Inými slovami, je dovolené, aby dopravca dostával príspevok v určitej výške, ale zvyšok si musí „vybrať“ na cestovnom a niesť riziko, že na cestovnom nevyberie dosť na svoju prevádzku. Pri brutto zmluvách (zákazky na služby) dopravca prevádzkové riziko nenesie.

 

Odpoveď na Vašu otázku je, že dopravcovi môžete z dôvodu zmluvy malého rozsahu, zadať zmluvu priamo, ale musí ísť o koncesiu. To znamená, že musí ísť o netto zmluvu, pri ktorej bude dopravca niesť riziko z výberu cestovného a to nie len v marginálnej výške. Ak nemáte v úmysle zadať zmluvu tohto typu, je potrebné, aby ste postupovali podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

Vyššie uvedené vyplýva z článku 5 ods. 1 Nariadenia: „Zmluvy o službách vo verejnom záujme sa zadávajú v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení. Avšak zmluvy o službách alebo zmluvy o službách vo verejnom záujme vymedzené v smernici 2004/17/ES alebo smernici 2004/18/ES pre služby vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave sa zadávajú v súlade s postupmi ustanovenými podľa uvedených smerníc, ak tieto zmluvy nemajú formu koncesných zmlúv na služby, ako je vymedzené v uvedených smerniciach. Ak sa zmluvy majú zadávať v súlade so smernicou 2004/17/ES alebo smernicou 2004/18/ES, ustanovenia odsekov 2 až 6 tohto článku sa neuplatňujú.“

 

Prvá veta znamená, že zmluvy o službách vo verejnom záujme sa zadávajú podľa Nariadenia. Druhá veta je výnimkou z prvej vety a znamená, že ak ide o zmluvy vymedzené v smerniciach o verejnom obstarávaní (čo v slovenskej praxi znamená podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní) a nejde o koncesné zmluvy, tieto sa nezadávajú podľa Nariadenia, ale podľa smerníc o verejnom obstarávaní (resp. slovenského zákona o verejnom obstarávaní). Tretia veta znamená, že Nariadenie sa na zmluvy zadávané podľa smerníc o verejnom obstarávaní (slovenského zákona o verejnom obstarávaní) vzťahuje, okrem článku 5 odsekov 2 až 6, pretože tieto ustanovenia upravujú zadávanie koncesií na službu.

 

Dovolíme si Váš ešte upozorniť, že či už to je koncesná zmluva alebo nie, v každom prípade je potrebné aspoň rok vopred pred jej uzatvorením zverejniť predbežné oznámenie o úmysle uzatvoriť zmluvu o službách vo verejnom záujme v Úradnom vestníku Európskej únie.

Zdieľajte!

0

You May Also Like