Čo musí obsahovať odpor v upomínacom konaní?

Čo musí obsahovať odpor v upomínacom konaní?

Naša spoločnosť uzavrela so zhotoviteľom zmluvu o dielo na rekonštrukciu výrobnej haly. Rekonštrukcia mala vady, ktoré  zhotoviteľ v preberacom protokole potvrdil a zaviazal sa ich v dohodnutom termíne odstrániť. Zhotoviteľ vady neodstránil, ale faktúru vystavil. Faktúru sme mu z dôvodu neodstránenia vád vrátili. Zhotoviteľ potom podal návrh na súd a súd nám doručil platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní. V platobnom rozkaze sa uvádza, že máme do 15 dní od doručenia platobného rozkazu žalovanú sumu zaplatiť, alebo podať odpor. Chceli by sme sa brániť a odpor podať. Čo má takýto odpor obsahovať?     

Odpor musí byť predovšetkým vecne odôvodnený. Vecne odôvodnený znamená, že by ste mali podrobne a zrozumiteľne súdu vysvetliť, prečo podľa Vášho názoru nie ste povinní žalovanú sumu uhradiť. Inak povedané, je potrebné súdu vysvetliť, prečo nemá zhotoviteľ nárok na úhradu faktúry. Zároveň je potrebné predložiť súdu všetky dôkazy, ktoré Vaše tvrdenia preukazujú. Ak by ste podali odpor bez vecného odôvodnenia, súd odpor odmietne.

 

Predpokladáme, že aj Vaša firma, aj zhotoviteľ sú účtovné jednotky (vedú účtovníctvo). V takom prípade je v odpore potrebné tiež uviesť, že faktúra, ktorej sa uplatňovaný nárok týka, Vám bola doručená, avšak z dôvodu, že ste ju považovali za vystavenú neoprávnene, faktúru ste do účtovníctva nezaevidovali a zhotoviteľovi ste ju vrátili.

 

Ďalej, ak zhotoviteľ v návrhu na vydanie platobného rozkazu urobil vyhlásenie, že údaje o uplatňovanej faktúre voči Vám uviedol v kontrolnom výkaze podľa § 78a zákona o dani z pridanej hodnoty, musíte naviac v odpore uviesť, že vy ste faktúru v kontrolnom výkaze podľa zákona o dani z pridanej hodnoty neuviedli. Pravdaže, tieto vaše vyhlásenia by mali byť pravdivé, pretože tieto skutočnosti si môže súd ľahko overiť na príslušnom štátnom orgáne.

 

Samozrejme, netreba zabudnúť ani na formálne náležitosti. V odpore musia byť riadne označené strany konania, musí byť adresovaný príslušnému súdu, musí v ňom byť označený platobný rozkaz proti ktorému odpor smeruje, odpor musí byť datovaný a podpísaný osobou, ktorá je oprávnená za Vašu firmu konať.

 

Ešte predtým ako odpor podáte, odporúčame Vám, aby ste konzultovali s právnikom vecnú stránku sporu, tzn. či skutočne nemá zhotoviteľ právo na zaplatenie spornej faktúry. Skutočnosť, že ste sa v preberacom protokole dohodli na odstránení vád diela a tieto zhotoviteľ neodstránil, ešte nemusí znamenať, že zhotoviteľ nemal právo faktúru vystaviť a Vy povinnosť faktúru zaplatiť.

Zdieľajte!

0

You May Also Like