Monitorovanie a kontrola pracovného e-mailu zamestnanca

Monitorovanie a kontrola pracovného e-mailu zamestnanca

Vlastním firmu, ktorá v rámci svojej činnosti komunikuje so zákazníkmi na oddelení zákazníckej podpory. Náplň práce zamestnancov je odpovedať na dopyty zákazníkov prostredníctvom pracovnej e-mailovej adresy vytvorenej pre každého zamestnanca osobitne. Domnievam sa, že môj zamestnanec vo svojom pracovnom čase komunikuje so svojimi blízkymi prostredníctvom pracovného e-mailu. V našej spoločnosti je zamestnanec oprávnený používať internet, pracovné zariadenia a e-mailovú adresu výlučne na pracovné účely. Môžem ako zamestnávateľ skontrolovať obsah pracovného e-mailu svojho zamestnanca?

Monitorovať komunikáciu zamestnanca prostredníctvom jeho pracovného e-mailu môžete len vtedy, ak dodržíte podmienky stanovené Zákonníkom práce.  V opačnom prípade porušíte právo na ochranu súkromia zamestnanca.

 

Z ustanovenia § 13 ods. 4 Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ môže kontrolovať zamestnanca, ak sú zároveň splnené obe nasledujúce podmienky:

  1. na monitorovanie sú dané vážne dôvody spočívajúce v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa a
  2. zamestnanec bol vopred informovaný o možnostiach výkonu monitoringu zo strany zamestnávateľa.

 

Vážny dôvod ani osobitná povaha činnosti zamestnávateľa nie sú definované v Zákonníku práce, preto vám odporúčame konkrétne dôvody, prečo je nevyhnutné kontrolovať elektronickú poštu, vymedziť vo vašom pracovnom poriadku. Vo vašom prípade by ste mohli napríklad posudzovať, koľko dopytov od zákazníkov vybavil zamestnanec v priebehu týždňa v porovnaní s ostatnými zamestnancami. Ak by počet vybavených dopytov nedosahoval stanovenú hranicu,  mohli by ste zisťovať, z akého dôvodu si zamestnanec neplnil svoju pracovnú povinnosť.

 

Informovať zamestnancov o vykonávaní kontroly elektronickej pošty môžete na základe konkrétneho upozornenia o vykonaní kontroly elektronickej pracovnej komunikácie, ktoré odošlete zamestnancom  e-mailom. Ak sa však rozhodnete zakotviť možnosť monitorovania zamestnancov do svojho pracovného poriadku, informujete zamestnancov o vykonávaní kontroly tým, že budú oboznámení s pracovným poriadkom. V pracovnom poriadku je potrebné presnejšie uviesť rozsah kontrol, možné spôsoby ich uskutočňovania a obvyklú dobu ich trvania. Pracovný poriadok je záväzný dokument, s ktorým sa oboznamujú všetci zamestnanci pri nástupe do zamestnania, preto budú o možnostiach výkonu monitoringu riadne poučení. Ak prijímate nový pracovný poriadok, alebo meníte pôvodný pracovný poriadok, je potrebné s ním oboznámiť všetkých existujúcich zamestnancov preukázateľným spôsobom (napr. hromadným e-mailom).

 

Prípravu pracovného poriadku a zapracovanie podmienok monitorovania zamestnancov je vhodné konzultovať s personalistom alebo právnikom tak, aby ste ako zamestnávateľ docielili ochranu svojich oprávnených záujmov, konali v súlade so zákonom a  zároveň zachovali právo na súkromie zamestnanca.

Zdieľajte!

0

You May Also Like