Ako sa brániť proti znaleckému posudku?

Ako sa brániť proti znaleckému posudku?

Spoločnosť vedie spor, v ktorom protistrana predložila znalecký posudok. Je možné sa proti záverom znaleckého posudku brániť?

Áno je. Znalecký posudok je dôkaz ako každý iný, ku ktorému má strana sporu právo vyjadriť sa. Okrem toho, znalecký posudok vypracúva človek, ktorý jednak nie je neomylný a tiež nemusí byť vždy objektívny, keďže je pomaly zaužívanou praxou vypracovať posudok nie v záujme zistenia skutočného stavu veci, ale v záujme očakávaní zadávateľa posudku.

Znalecký posudok je dôkazom v spore, ktorý pomáha sudcovi nájsť objektívnu pravdu o relevantných skutkových okolnostiach sporu a to za pomoci odborných znalostí znalca. Týmto je vyjadrený účel znaleckého posudku v spore a síce prispieť k  zisteniu objektívneho skutkového stavu veci. Ak konkrétny znalecký posudok predložený v spore tento základný účel nespĺňa, je vo svojej podstate zbytočný a súd by naň ako na dôkaz nemal prihliadať. V každom prípade je vhodné pozornosť súdu na to upriamiť.

Ďalej je potrebné si uvedomiť o aký typ znaleckého posudku ide. Či ide o posudok, správnosť záverov ktorého sa dá objektívne overiť alebo o posudok, ktorého závery sú len pravdepodobné.

O znalecký posudok správnosť záverov ktorého sa dá objektívne overiť ide napríklad v prípade znaleckého posudku na určenie hodnoty obchodného podielu. Znalec pri výpočte vychádza z objektívnych účtovných podkladov a pri správnom použití správne zvolenej metódy určenia hodnoty obchodného podielu, dospeje k  správnemu výsledku. Či znalec použil správnu metódu, alebo či správnu metódu správne aplikoval, je za použitia logického úsudku možné spätne overiť, keďže postup, ako znalec dospel k výsledku, musí byť v znaleckom posudku uvedený. Pokiaľ v  znaleckom posudku postup znalca chýba a nie je možné závery overiť, na takýto znalecký posudok by súd nemal prihliadať, keďže je nepreskúmateľný.

Iná by bola situácia v prípade znaleckého posudku, ktorého závery sú len pravdepodobné a nie je z povahy veci možné správnosť záveru overiť. V týchto prípadoch by závery znaleckého posudku mali byť uvedené ako pravdepodobné. Je chybou znaleckého posudku, ak znalec napriek tomu, že závery môžu byť len pravdepodobné, vysloví kategorický záver. V prípade znaleckého posudku, ktorého závery sú len pravdepodobné, jeho správnosť možno hodnotiť podľa jeho presvedčivosti. Mohlo by sa javiť, že presvedčivosť znaleckého posudku je subjektívnou kategóriu poznania. Do určitej miery je, avšak existuje určitá hranica, za  ktorou každý primerane informovaný a rozumný človek by musel v konkrétnom prípade dospieť k tomu, že závery znaleckého posudku sú zjavne neobjektívne.


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like