Máme nárok na úhradu paušálneho poplatku, aj keď klient služby neodoberal?

Máme nárok na úhradu paušálneho poplatku, aj keď klient služby neodoberal?

S klientom máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb na dobu určitú. Služby spočívajú v umožnení využívania licenčných práv, ako aj v poskytovaní služieb podľa požiadaviek klienta. V zmluve máme dohodnutú výpovednú lehotu. Klient nám v istom momente prestal zadávať požiadavky na služby, ale výpoveď nám nedoručil. Zmluva tak skončila uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá. Klient však odmieta uhradiť dohodnutý paušálny poplatok za mesiace, počas ktorých nám požiadavky na služby nezadával. Klient tvrdí, že ak žiadne služby nevyužíval, nemáme na paušálny poplatok nárok. Akú máme šancu uspieť, ak sa budeme zaplatenia paušálneho poplatku domáhať na súde?

Všeobecná definícia toho, čo je to paušálna odmena za služby v právnych predpisoch, neexistuje. V praxi sa však paušálny poplatok za služby (tzv. „paušál“) používa často. V zásade platí, že ak niekto hradí paušál, platí za určitú službu, činnosť alebo možnosť využívania niečoho konkrétnu dohodnutú sumu, ktorá sa nemení v závislosti od množstva dodanej služby alebo činnosti.

 

Pre zmluvný vzťah, v ktorom je dohodnutá paušálna odmena, je typické, že poskytovateľ služieb musí byť pripravený poskytnúť určité služby alebo vykonať určitú činnosť, kedykoľvek o to klient požiada. Je však prípustné a úplne v poriadku aj to, ak klient poskytovateľa nepožiada o nič. V paušálnych zmluvných vzťahoch väčšinou platí, že výška poplatku sa nemení od rozsahu poskytnutých služieb. Bežne sa stáva, že pri paušálnych zmluvných vzťahoch je rozsah služieb alebo činností vykonaných na základe zmluvy počas jedného mesiaca väčší ako počas druhého mesiaca, paušálny poplatok je však stále rovnaký.

 

Typický príklad „paušálnej“ zmluvy je zmluva o využívaní telekomunikačných služieb napr. v súvislosti s mobilnou komunikáciou alebo s prenosom dát. Klient sa s telekomunikačnou spoločnosťou dohodne na paušále, v rámci ktorého má garantovaný určitý objem dát alebo minút. Ak klient tieto dáta alebo minúty nevyužije, paušálny poplatok sa nezníži, klient stále platí poplatok v plnej výške. Až kým sa zmluva neskončí uplynutím výpovednej lehoty alebo inak, povinnosť platiť paušál trvá.

 

Vo Vašom prípade bude dôležité posúdiť, čo sa v súvislosti s paušálnou odmenou uvádza v zmluve s Vaším klientom. Ak zo zmluvy jasne vyplýva, že výška odmeny nezávisí od rozsahu služieb poskytnutých klientovi alebo činností vykonaných na základe jeho inštrukcie, potom máte vysokú šancu s Vaším nárokom na úhradu paušálneho poplatku na súde uspieť.

 

Podľa nášho názoru je dôležité to, že Vaša spoločnosť bola pripravená služby klientovi poskytnúť, ale klient sa sám rozhodol o služby nepožiadať. Vy ste boli pripravení svoj záväzok splniť, nebolo to však možné, pretože splnenie Vášho záväzku záviselo od toho, či Vás klient požiadal o plnenie predmetu zmluvy.

 

Spomínate využívanie licenčných práv klientom. Predpokladáme, že licenčné práva ste museli sami nakúpiť, s čím boli spojené náklady. Fakt, že klient licencie nevyužíval, nemení nič na skutočnosti, že Vy ste ich museli obstarať a umožnili ste mu ich využitie. Je tiež pravdepodobné, že na to, aby ste mohli byť pripravení plniť inštrukcie klienta, musela mať Vaša spoločnosť potrebné personálne vybavenie. Vašich ľudí, ktorí sú pripravení poskytnúť služby, keď o ich poskytnutie klient požiada, musíte platiť. To všetko predstavuje Vaše fixné náklady, ktoré sa nemenia v závislosti od toho, či služby klientovi poskytnete alebo nie. Jednoducho nemôžete povedať svojim ľuďom, že tento mesiac Vám klient služby nezadal a preto im nezaplatíte. Preto je podľa nášho názoru aj z ekonomického hľadiska opodstatnené a vyvážené, že paušálny poplatok sa hradí aj v prípade, ak klient požiadavky na služby nezadával.

Zdieľajte!

0

You May Also Like