Nová možnosť samospráv zabrániť hrozbe prerušenia poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme

Nová možnosť samospráv zabrániť hrozbe prerušenia poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme

Problematika verejnej autobusovej dopravy na Slovensku je špecifická. Samosprávy, ktoré autobusovú dopravu zabezpečujú, sa v tejto oblasti aktuálne potýkajú s viacerými problémami. Nie je to len rast cien a výpadok tržieb za prepravu cestujúcich kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia COVID-19. Pri blížiacom sa uplynutí platnosti aktuálnych zmlúv s dopravcami, je to tiež nízky počet podnikateľských subjektov ochotných uchádzať sa o zákazku na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme a prísne pravidlá verejného obstarávania, ktoré musia pri uzatvorení novej zmluvy s dopravcom samosprávy dodržiavať.

 

Tieto okolnosti v kombinácii so silnou pozíciou dopravcov, ktorí na konkrétnych samosprávnych územiach dlhodobo dopravné služby poskytujú a ktorí sa tejto pozície prirodzene nechcú vzdať, spôsobujú, že sa samosprávy ocitajú pri snahe uzatvoriť nové zmluvy pred ťažkými dilemami. Ak sa nepodarí súťaž ukončiť včas, alebo ak zo súťaže nevzíde primeraná cena, majú uzatvoriť zmluvu s novým dopravcom ochotným pristúpiť na férové podmienky priamo, bez súťaže a riskovať veľkú pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie? Alebo majú dodatkovať existujúce zmluvy do času, kým sa im podarí zrealizovať verejné obstarávanie a vysúťažiť skutočne prijateľnú cenu a tiež riskovať pokutu za uzatvorenie dodatku?

 

A čo keď existujúci dopravcovia dodatky odmietajú uzatvoriť, alebo tlačia samosprávy do podmienok, ktoré nie sú pre samosprávy prijateľné a ktoré predstavujú nehospodárne vynakladanie verejných zdrojov? Aké majú v takom prípade samosprávy možnosti, ak nechcú riskovať, že dopravcovia prerušia poskytovanie služieb a obyvatelia ich samosprávneho územia budú bez dopravy?  

 

Možnosti sú veľmi limitované a samosprávy často riešia neriešiteľné. Hrozia im pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie, čelia tlaku verejnosti a politickému tlaku, aby nepripustili prerušenie dopravy a majú predpismi zviazané ruky pri uzatváraní dohôd s dopravcami. Keby boli samosprávy bežnými podnikateľmi, pravdepodobne by sa na poskytovaní dopravných služieb s prípadnými alternatívnymi alebo aj existujúcimi dopravcami dohodli oveľa ľahšie. Keďže však nakladajú s verejnými zdrojmi, musia sa riadiť postupmi, ktoré majú na jednej strane zaručiť transparentnosť použitia zdrojov a vylúčiť diskrimináciu, na druhej strane samosprávy značne zväzujú a nútia ich ku krokom, ktoré by v bežnom podnikateľskom živote nikdy robiť nemuseli.

 

Napríklad už v spomenutej situácii, keď končí platnosť aktuálnej zmluvy o poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme a je potrebné uzatvoriť zmluvu novú. Samospráva vyhlási verejné obstarávanie na uzatvorenie novej zmluvy dostatočne skoro, povedzme aj 18 mesiacov pred uplynutím platnosti aktuálnej zmluvy. Ak uchádzači predkladajú nespočetné množstvo žiadostí o vysvetlenie a námietok, ktoré proces obstarávania predĺžia, môže sa stať, že k posudzovaniu ponúk dôjde len pár mesiacov pred uplynutím platnosti zmluvy. A ak sa súťaže zúčastnia len jeden alebo dvaja uchádzači, môže byť výsledkom súťaže neprijateľná ponuková cena. Nezostáva už dostatok času na zrušenie súťaže a vyhlásenie novej. Nepodarí sa ani vyrokovať nižšiu cenu s niektorým z uchádzačov. Môže nastať situácia, že aktuálny dopravca, poznajúc svoju silnú pozíciu, odmieta uzatvoriť dodatok za prijateľných podmienok a tlačí samosprávu do uzatvorenia nevýhodného dodatku.

 

Dobrá správa je, že táto situácia už nebude neriešiteľná. 11. mája 2021 bola v parlamente schválená novela zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, účinnosť nadobudne 1. júla 2021. Prináša novú možnosť pre samosprávy ako verejných obstarávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme, ako zabrániť prerušeniu poskytovania dopravných služieb.

 

V prípade opísanom vyššie, pri nedostatku času na realizáciu resp. ukončenie novej súťaže oprávňuje nové ustanovenie §21a zákona o cestnej doprave samosprávy na uzatvorenie novej zmluvy priamym zadaním alebo doplnenie už uzatvorenej zmluvy bez verejnej súťaže. A v prípade absencie spolupracujúceho dopravcu, dáva nový §21a samosprávam dokonca právo uložiť dopravcovi povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme.

 

Nové možnosti môžu samosprávy využiť, ak dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme, alebo ak takéto prerušenie alebo ukončenie poskytovania služieb vo verejnom záujme bezprostredne hrozí. V §21a sa príkladmo uvádza, čo predstavuje hrozbu prerušenia ukončenia poskytovania dopravných služieb. Radí sa sem aj prípad, ak preukázateľne nebude ku dňu skončenia existujúcej zmluvy zabezpečené poskytovanie plného rozsahu služieb podľa novej zmluvy. Toto relatívne široké vymedzenie podľa nášho názoru zahŕňa aj prípad, keď verejný obstarávateľ zruší súťaž pre nízky počet uchádzačov alebo pre predloženie neprijateľnej ceny, pričom je zrejmé, že nezostáva dostatok času na vyhlásenie a zrealizovanie novej súťaže.

 

Možnosti uzatvoriť dodatok k existujúcej zmluve alebo uzatvoriť novú zmluvu priamym zadaním sú na mieste v prípade, ak existuje dopravca ochotný sa dohodnúť. Tieto možnosti odstraňujú riziko uloženia pokuty alebo vyhlásenia zmluvy uzatvorenej priamym zadaním za neplatnú. To je pozitívny prínos novely, ale za ešte podstatnejší prínos považujeme možnosť riešiť absenciu spolupracujúceho dopravcu. Práve pre tento prípad získavajú samosprávy právo uložiť povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme spôsobilému dopravcovi. Je to relatívne široká nová právomoc samospráv, ale skutočné prípady ohrozenia poskytovania, prípadne úplného prerušenia dopravných služieb nasvedčujú, že takáto kompetencia je na mieste. Samospráva získava na tieto účely postavenie správneho orgánu, ktorý je spôsobilý vydať rozhodnutie o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme samosprávou zvolenému dopravcovi. Nové ustanovenie uvádza, že rozhodnutie vymedzí rozsah poskytovaných dopravných služieb vo verejnom záujme a spôsob výpočtu príspevku podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je nariadenie EÚ 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave a spôsob výpočtu príspevku je upravený v prílohe nariadenia. Rozhodnutie vydané samosprávou o uložení poskytovania služieb v plnom rozsahu nahrádza zmluvu o poskytovaní dopravných služieb vo verejnom záujme. Novela dáva možnosť, aby si dopravca a objednávateľ upravili podrobnejšie náležitosti ich vzťahu pri poskytovaní dopravných služieb v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o uložení poskytovania služieb.

 

Čo sa týka postupu pri vydávaní rozhodnutia a jeho náležitostí, novela nie je veľmi podrobná. Dá sa ale usudzovať, že objednávateľ dopravných služieb bude v konaní postupovať analogicky podľa správneho poriadku. Novela však výslovne ustanovuje, že podanie odvolania proti uloženiu povinnosti prevádzkovať dopravné služby vo verejnom záujme nemá odkladný účinok, čo je správne. Dopravca bude môcť odvolanie podať, ale nebude to mať vplyv na jeho povinnosť postupovať v zmysle rozhodnutia. Dôležité tiež je, že pre prípad, ak dopravca odmietne poskytovať služby v zmysle rozhodnutia, bude mať objednávateľ dopravnej služby právo uložiť mu pokutu od 1 500 do 30 000 Eur za každý spoj samostatne.

 

Na záver treba len dodať, že skutočnú využiteľnosť nového ustanovenia §21a zákona o cestnej doprave ukáže prax, ochota dopravcov podriadiť sa rozhodnutiu objednávateľa a odvaha samospráv toto ustanovenie v prípade nespolupracujúcich dopravcov použiť. Každopádne vnímame novelu zákona o cestnej doprave ako svetlo na konci tunela pre mnohé samosprávy.

Zdieľajte!

0

You May Also Like