Čo musí občianske združenie splniť na to, aby mohlo podnikať?

Čo musí občianske združenie splniť na to, aby mohlo podnikať?

Naše občianske združenie má vo svojich cieľoch činnosti súvisiace s pomocou osobám so zdravotným znevýhodnením. Zameriavame sa najmä na zdravotne znevýhodnených mladých ľudí, deti a ich rodičov. Poskytujeme im poradenstvo, organizujeme pre nich aktivity, školenia a rôzne terapie. Doteraz sme financovali naše aktivity výlučne z členských príspevkov, darov a dotácií. Naša činnosť sa rozrástla, dostali sme do povedomia zdravotne znevýhodnených a ich rodičov a dospeli sme do štádia, kedy nám doterajšie zdroje financovania nestačia. Na strane našich členov a verejnosti je záujem hradiť za naše činnosti odplatu. Počuli sme, že občianske združenie môže za určitých okolností podnikať. Ak je to skutočne tak, čo je potrebné na to, aby sme tak robili v súlade s právnymi predpismi?

 

Hoci je občianske združenie právnickou osobou, ktorej účelom nie je dosahovanie zisku a nemalo by primárne vykonávať podnikateľskú činnosť, zákony vykonávanie činnosti, za ktoré občianske združenie účtuje odplatu, nezakazujú. Odplatná činnosť občianskeho združenia by nemala prevládať nad jeho ostatnými činnosťami. Inými slovami, príjmy z podnikateľskej činnosti by nemali presahovať ostatné príjmy (príjmy z členských príspevkov, darov a dotácií).

 

Ak sa občianske združenie rozhodne vykonávať podnikateľskú činnosť, musí byť takáto činnosť v prvom rade v súlade s cieľmi občianskeho združenia a možnosť vykonávania takejto činnosti by mala vyplývať zo stanov občianskeho združenia.

 

Podobne by malo byť v časti týkajúcej sa hospodárenia občianskeho združenia vo Vašich stanovách uvedené, že Vaše občianske združenie môže získavať finančné prostriedky aj z odplatnej činnosti vykonávanej za účelom naplňovania cieľov občianskeho združenia.

 

Ak niečo z vyššie uvedených záležitostí v stanovách upravené nemáte, je potrebné stanovy zmeniť. O zmene stanov rozhoduje ten orgán občianskeho združenia, ktorému túto právomoc zverujú stanovy. Môže to byť napríklad valné zhromaždenie občianskeho združenia. Ak je to tak aj vo Vašom prípade, zvoláte valné zhromaždenie, odhlasujete úpravu stanov tak, aby obsahovala činnosti, ktoré chcete vykonávať odplatne, ako činnosti smerujúce k dosahovaniu cieľa občianskeho združenia a príjmy z takýchto činností, ako prostriedky s ktorými občianske združenie hospodári. O valnom zhromaždení vyhotovíte zápisnicu a potom oznámite zmenu stanov Ministerstvu vnútra SR, pripojíte zápisnicu z valného zhromaždenia a dodatok k stanovám alebo úplné znenie stanov po zmene v 2 vyhotoveniach.

 

Ďalší predpoklad na vykonávanie podnikateľskej činnosti je pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO). To však už máte, pretože IČO prideľuje občianskym združeniam Ministerstvo vnútra SR pri samotnej registrácii občianskeho združenia.

 

Dôležitý predpoklad na vykonávanie podnikateľskej činnosti občianskym združením, na ktorý sa často zabúda je získanie živnostenského oprávnenia. Je to logické, ak sa občianske združenie rozhodne získavať finančné zdroje na podporu svojej neziskovej činnosti prostredníctvom podnikateľských aktivít, musí spĺňať rovnaké podmienky ako iné podnikateľské subjekty. Teda, musí mať oprávnenie na danú činnosť. Spravidla pôjde o osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ale je možné, že by to mohlo byť aj iné osvedčenie (napr. licencia na vykonávanie fyzioterapie).

 

V uvádzanom príklade organizovania školení a vykonávania terapií (ak nepôjde napríklad o spomenutú fyzioterapiu alebo o psychoterapiu, na ktoré sú potrebné licencie) Vám bude stačiť ohlásenie voľnej živnosti. Ohlásenie živnosti urobíte najjednoduchšie v príslušnom klientskom centre Ministerstva vnútra SR, pracovníčky Vám poradia, ktoré z odporúčaných živností ministerstvom vnútra je pre Vás vhodné si vybrať. Na ohlásenie živnosti budete potrebovať potvrdenie o registrácii občianskeho združenia a prípadne tiež potvrdenie o pridelení IČO (ak nevyplýva z potvrdenia o registrácii). Ak budete meniť stanovy občianskeho združenia a dopĺňať činnosti, ktoré plánujete vykonávať odplatne, alebo upravovať časť stanov o hospodárení občianskeho združenia, odporúčame Vám, aby ste tieto činnosti v stanovách doplnili pod takým označením, pod akým ich budete ohlasovať živnostenskému úradu.

 

Posledný predpoklad je registrácia občianskeho združenia na daňovom úrade ako platiteľa dane z príjmov. Občianske združenie, ktoré vykonáva len svoju hlavnú činnosť (teda nie činnosť, z ktorej pramenia zdaniteľné príjmy), nemá povinnosť registrácie na daňovom úrade. Ak začne občianske združenie podnikať, pri získaní oprávnenia na podnikanie mu vznikne povinnosť registrovať sa u správcu dane pre daň z príjmov, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získalo oprávnenie na podnikanie. Teda ak získate živnostenské oprávnenie napríklad dňa  10. 10. 2021, registrovať sa musí najneskôr do 30.11.2021. Možnosť požiadať o registráciu na daň z príjmu vyplýva už zo samotných formulárov na ohlásenie živnosti, v ktorých môžete označiť túto možnosť a už nemusíte vykonávať ďalší registračný úkon voči finančnej správe.

 

O ostatných záležitostiach súvisiacich s dosahovaním zdaniteľných príjmov, najmä o vedení účtovníctva a podávaní daňových priznaní je vhodné poradiť sa s Vaším účtovníkom alebo daňovým poradcom.

Zdieľajte!

0

You May Also Like