Môžu spoločníci s.r.o. uzatvoriť akcionársku zmluvu?

Môžu spoločníci s.r.o. uzatvoriť akcionársku zmluvu?

Spolu s obchodným partnerom sme založili spoločnosť s ručením obmedzeným a poskytujeme poradenstvo v oblasti IT technológií. Začalo sa nám dariť, naša spoločnosť rastie. Keď sme spoločnosť zakladali, podpísali sme veľmi jednoduchú spoločenskú zmluvu, ktorá podrobne neupravuje naše vzťahy. Odvtedy sme niekoľkokrát riešili rôzne otázky týkajúce sa vedenia a smerovania spoločnosti, na ktorých sme sa so spoločníkom nezhodli. Hoci sa nám nezhody zatiaľ vždy podarilo vyriešiť, obaja by sme chceli nastaviť jasné pravidlá spolurozhodovania a tiež detailnejšie pravidlá rozdeľovania zisku. Môj spoločník tvrdí, že môžeme uzatvoriť akcionársku zmluvu. My ale nemáme akciovú spoločnosť, ale s.r.o. Môžu akcionársku dohodu uzatvoriť aj spoločníci s.r.o.? Ak áno, čo všetko môže taká zmluva upravovať? Nakoľko je taká zmluva záväzná a aké sú dôsledky jej nedodržania?

Aj spoločníci s.r.o. môžu uzatvoriť dohodu, ktorá upravuje ich vzťahy súvisiace so spoločnosťou nad rámec spoločenskej zmluvy. Všeobecný právny rámec takejto dohody vymedzuje §66c Obchodného zákonníka o dohodách medzi spoločníkmi. Vzťahuje sa na akýchkoľvek spoločníkov obchodných spoločností, teda nielen na akcionárov.  Pre takéto dohody sa naozaj zaužíval termín „akcionárske zmluvy“ alebo „akcionárske dohody“ a to aj v prípade, ak sa uzatvárajú medzi spoločníkmi iných typov obchodných spoločností, napríklad medzi spoločníkmi s.r.o. Pravdepodobne preto, že termín k nám prišiel z anglo-amerického práva, kde sa tieto dohody nazývajú „Shareholder Agreements“, kde „shareholder“ je všeobecný termín pre akéhokoľvek spoločníka, nielen akcionára.

 

Dohoda medzi spoločníkmi môže v zásade upravovať Vaše vzťahy akokoľvek a môžete sa v nej dohodnúť na širokej škále Vášho spolupôsobenia v spoločnosti. Nemala by byť v rozpore s tzv. kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. To sú tie, od ktorých sa strany nemôžu dohodou odchýliť. Kogentné je napríklad ustanovenie o tom, že spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť. Ak by ste si teda dohodli právo niektorého z Vás vystúpiť zo spoločnosti pri dosiahnutí určitého veku, bolo by takéto ustanovenie dohody neplatné, pretože by bolo v rozpore so zákonom.

 

Dohoda medzi spoločníkmi by tiež  nemala byť v rozpore so spoločenskou zmluvou. Teda napríklad, ak je vo Vašej spoločenskej zmluve upravené, že konateľa spoločnosti menuje a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných spoločníkov, nemali by ste v dohode spoločníkov upraviť inú väčšinu. V dohode si ale môžete upraviť napríklad kvalifikačné predpoklady konateľa a stanoviť, že ani jeden z Vás nebude navrhovať menovanie takého konateľa, ktorý takéto predpoklady nespĺňa.

 

V spoločníckej dohode si môžete upraviť presné pravidlá spolurozhodovania. Napríklad, ak sa spolu so spoločníkom podieľate aj na obchodnom vedení spoločnosti, teda ak ste aj konateľmi spoločnosti, môžete si v dohode upraviť oblasti, za ktoré bude zodpovedný samostatne jeden z Vás a oblasti, kde bude na rozhodnutie potrebný súhlas obidvoch. Dohodnúť si môžete aj spôsob prijímania rozhodnutí alebo potvrdzovania súhlasu/nesúhlasu (e-mailom, sms a podobne). Časté bývajú aj detailné pravidlá týkajúce sa rozdeľovania zisku, ktoré spoločníci nechcú zverejňovať v spoločenskej zmluve.  Môže to byť napríklad prepracovanejší systém zvyšovania podielu na zisku jedného zo spoločníkov, keď klienta pre spoločnosť referoval práve tento spoločník.

 

Obvyklé bývajú aj ustanovenia precizujúce právo predať obchodný podiel tretím osobám. Napríklad dohoda o tom, že ak bude mať jeden zo spoločníkov v úmysle previesť obchodný podiel v prospech tretej osoby, bude mať právo previesť svoj obchodný podiel za rovnakých podmienok v prospech rovnakej osoby aj druhý spoločník. Súčasťou takejto dohody môže byť aj povinnosť predávajúceho spoločníka zabezpečiť, aby tretia osoba kúpila obchodný podiel aj od druhého spoločníka, prípadne povinnosť druhého spoločníka svoj podiel za takýchto podmienok predať.

 

Spoločnícka dohoda spoločníkov riadne zaväzuje. Pamätajte však na to, že zaväzuje len spoločníkov, teda nie je záväzná pre tretie strany. Napríklad, ak ste spoločníkmi a zároveň samostatne konajúcimi konateľmi a v spoločníckej dohode zakotvíte, že pre podpis zmluvy s predmetom plnenia nad určitú sumu potrebujete súhlas druhého spoločníka, potom ak túto dohodu jeden z Vás poruší a takúto zmluvu podpíše bez súhlasu druhého, bude táto zmluva platná. Druhý spoločník sa bude môcť voči porušujúcemu spoločníkovi domáhať náhrady škody za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo spoločníckej dohody. Ale musel by preukázať, že mu nejaká škoda skutočne vznikla. Nestačí, aby škoda vznikla spoločnosti (napríklad podpisom nevýhodnej zmluvy). Preto je  dobré, aby dohoda spoločníkov zakotvovala zmluvné pokuty za porušenie povinností alebo mechanizmov uvedených v dohode. Inak sa môžete spoliehať skôr na čestnosť druhého spoločníka a jeho dobrú vôľu dodržiavať dohody.

Zdieľajte!

0

You May Also Like