Slovenské občianstvo pre dieťa narodené v cudzine

Slovenské občianstvo pre dieťa narodené v cudzine

Som slovenský občan, žijem však už 20 rokov v USA, oženil som sa s Američankou a mám aj americké občianstvo. Pred desiatimi rokmi sa nám v USA narodil syn. Má náš syn automaticky okrem amerického občianstva aj slovenské občianstvo? Čo mám urobiť, aby som získal pre nášho syna slovenský pas?

Áno, dieťa narodené štátnemu občanovi Slovenskej republiky v cudzine nadobúda slovenské štátne občianstvo „po krvi“. Váš syn teda nadobudol slovenské štátne občianstvo automaticky. Zostáva vyriešiť, ako o tom získať potvrdenie.

 

Skutočnosť, že ste v čase narodenia vášho syna boli, resp. ste slovenským štátnym občanom, je potrebné slovenským úradom preukázať.

 

Pokiaľ ste mali v čase narodenia syna platný slovenský doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), ktorý platí aj v súčasnosti, stačí predložiť jeho originál pri osobnej návšteve príslušného úradu.

 

V prípade, že ste v tom čase platný doklad totožnosti nemali, resp. aktuálne nemáte platný slovenský doklad totožnosti, je potrebné podať žiadosť o vydanie Osvedčenia o štátnom občianstve SR pre dieťa na i) okresný úrad v sídle kraja – na odbor všeobecnej vnútornej správy; ii) diplomatickú misiu alebo iii) konzulárnom úrade SR v zahraničí. K žiadosti sa pripájajú prílohy, ktorými sa preukazujú okolnosti potvrdzujúce, že ste v čase narodenia dieťaťa boli štátnym občanom SR.

 

Na získanie slovenského pasu pre vášho syna potrebujete slovenský rodný list, o ktorého vydanie požiadate podaním žiadosti o Zápis o narodení. Žiadosť o Zápis o narodení je možné podať na zastupiteľskom úrade SR v danej krajine alebo na matričnom úrade v SR v mieste Vášho trvalého alebo posledného trvalého pobytu.

 

Zákonná doba na vybavenie sú dva mesiace (najmenej však počítajte s dobou 6 týždňov).

 

Okrem vyplnenia žiadosti o Zápis o narodení je potrebné priložiť ďalšie dokumenty, najmä americký rodný list dieťaťa s apostille, preložený slovenským súdnym prekladateľom alebo zastupiteľským úradom SR, kópiu rodného listu rodiča, ktorá nemusí byť overená, sobášny list rodičov dieťaťa s apostille a úradným prekladom (za predpokladu, že rodičia nepožiadali o Zápis uzavretia manželstva do osobitnej  matriky), občiansky preukaz alebo cestovný pas rodiča (aspoň jeden doklad vystavený pred narodením dieťaťa a platný aj v súčasnosti), kópiu cestovného pasu alebo identifikačného dokladu matky, cudzej štátnej príslušníčky.

 

Ak ste uzavreli manželstvo v cudzine, odporúčame podať tiež žiadosť o Zápis uzavretia manželstva do osobitnej matriky.

 

Originály dokumentov sa nevracajú, preto ak máte len jeden originál, je lepšie použiť notársky overenú kópiu.

 

Ak získate rodný list, následne podáte Žiadosť o vydanie cestovného pasu.

 

O vydanie pasu môžete požiadať aj z cudziny, a to aj elektronicky.


Pripravovaná novela o občianstve.

Zdieľajte!

0

You May Also Like