Problematika udelenia štátneho občianstva Slovenskej republiky

Problematika udelenia štátneho občianstva Slovenskej republiky

Na základe Európskeho dohovoru o občianstve a zákone o štátnom občianstve je možné pre dieťa rodičov s odlišným štátnym občianstvom nadobudnúť obe občianstva svojich rodičov.

Existujú však dve výnimky z týchto pravidiel, a to medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou a medzinárodná zmluva s Maďarskom.

I keď rozpor medzi týmito medzinárodnými zmluvami a slovenským zákonom o štátnom občianstve je zjavný, v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky majú medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, prednosť pred zákonmi.

https://lnkd.in/ejyz9ZHy (0:25)

Náš kolega Mgr. Martin Pečimon pre TV JOJ.

 

Zdieľajte!

0

About Mgr. Martin Pečimon

Advokát z AK Krivak & Co.

    You May Also Like