Pripúšťajú AML predpisy overenie identity klienta prostredníctvom video telefonátu?

Pripúšťajú AML predpisy overenie identity klienta prostredníctvom video telefonátu?

Sme obchodníkom s cennými papiermi a poskytujeme investičné služby najmä fyzickým osobám v online priestore. Radi by sme zmluvný vzťah s klientom zakladali plne online, teda tak, že sa s klientom fyzicky vôbec nestretneme. Takýto postup je u našich sesterských spoločností v iných štátoch Európskej únie bežný. Na overenie identity pri tzv. „onboardovaní“ klienta využívajú video telefonáty. Chceli by sme takto postupovať aj my a prispôsobiť tomu naše postupy a interné predpisy tak, aby sme dodržali slovenské zákony. Narážame však na odpor nášho compliance oddelenia, ktoré tvrdí, že podľa slovenských AML predpisov nie je jednoduchý video telefonát dostačujúci, pretože jeho prostredníctvom nedochádza k spracovaniu a vyhodnocovaniu biometrických údajov klienta a nejde o softvérové riešenie vymedzené zabezpečeným digitálnym rozhraním. Chceme si tento názor overiť, pretože na slovenskom trhu sme zaznamenali aj také postupy OCP, bánk a finančných sprostredkovateľov, z ktorých vyplýva, že na overovanie identity klientov jednoduché video telefonáty využívajú.

Slovenský zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním proti terorizmu (AML zákon) pripúšťa overenie identifikácie klienta aj bez jeho fyzickej prítomnosti. Uvádza, že v takom prípade je potrebné použiť technické prostriedky a postupy, ktoré umožňujú vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti klienta.

 

K overovaniu identifikácie klienta – fyzickej osoby bez jeho fyzickej prítomnosti prostredníctvom technických prostriedkov a postupov sa vyjadrila Národná banka Slovenska vo svojom stanovisku 1/2018. Uviedla, že technické prostriedky predstavujú najmä softvérové riešenie vymedzené zabezpečeným digitálnym rozhraním umožňujúcim získavanie a prenos údajov, dokumentov a informácií prostredníctvom technických zariadení a ich následné spracovanie. NBS ďalej uviedla, že technické prostriedky by mali (okrem iného) najmä získať autentické biometrické alebo iné porovnateľné údaje identifikovaním klienta, tieto údaje overiť, ako aj detekovať nezrovnalosti biometrických alebo iných porovnateľných údajov počas prenosu. Zároveň NBS uvádza, že pomocou technického prostriedku by sa mali získať ďalšie osobné údaje identifikovaného klienta, napríklad doklad totožnosti. NBS tiež zdôrazňuje, že pri zavedení identifikácie klienta bez jeho fyzickej prítomnosti prostredníctvom technických prostriedkov a postupov je nevyhnutné dôkladne vyhodnotiť všetky s tým spojené riziká (riziko klienta, riziko technických prostriedkov, riziko produktu atď.), podrobne popísať postupy a procesy v AML programe, zaviesť ich pravidelnú kontrolu, školiť zamestnancov, vypracovať plán zabezpečenia kontinuity a pred zavedením týchto postupov si splniť notifikačnú povinnosť voči Národnej banke Slovenska.

 

K overovaniu identifikácie klienta bez jeho fyzickej prítomnosti sa vyjadrila aj Finančná spravodajská jednotka, ktorá je špeciálnou zložkou policajného zboru s pozíciou kontrolného orgánu pre oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zdôraznila, že za najbezpečnejší spôsob identifikácie klienta je potrebné aj naďalej považovať overenie za fyzickej prítomnosti. Uviedla tiež, že pri použití technických prostriedkov a postupov je potrebné zabezpečiť úroveň overenia obdobnú overeniu za fyzickej prítomnosti klienta. Ďalej vymenovala, čo všetko je potrebné urobiť pri zavedení overovania identifikácie klienta prostredníctvom technických prostriedkov a postupov: zohľadniť okolnosti vykonávania obchodu, zohľadniť bezpečnostné riziká technológie a riziko klienta, použiť takýto spôsob identifikácie len pri produktoch a službách, ktoré sú na to vhodné a primerané, vedieť pri kontrole preukázať ako boli identifikované, vyhodnotené a zmiernené rizikové faktory, pravidelne hodnotiť riziká, zaviesť systém kontrolných mechanizmov a pravidelne vyhodnocovať kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť technických postupov a prostriedkov. Finančná spravodajská jednotka v časti IV svojho vyjadrenia jasne uvádza, že v rámci národného hodnotenia AML rizík bolo pri zakladaní obchodného vzťahu s klientom bez fyzickej prítomnosti klienta (napr. online identifikácia, identifikácia prostredníctvom rôznych mobilných aplikácií, video call a iné digitálne prostriedky) identifikované vyššie riziko legalizácie príjmov alebo financovania terorizmu. Toto vyššie riziko vyžaduje, aby sa pri identifikácii klienta bez jeho fyzickej prítomnosti vykonala zvýšená starostlivosť v zmysle §12 AML zákona a aby bol tento faktor zohľadnený v AML programe pri hodnotení rizík. Pri zvýšenej starostlivosti je potrebné prijať ďalšie opatrenia a tieto špecifikovať v AML programe.

 

Zo stanovísk našich regulačných orgánov v AML oblasti podľa nášho názoru vyplýva, že video telefonát môže byť aj podľa ich názoru prípustný spôsob overovania identifikácie klienta – fyzickej osoby bez jeho fyzickej prítomnosti za predpokladu, že vykonáte zvýšenú starostlivosť v zmysle AML zákona a za predpokladu, že identifikujete, popíšete a zohľadníte všetky riziká, ktoré z overovania identifikácie klienta týmto spôsobom môžu vyplynúť, prispôsobíte tomuto postupu svoj AML program, riadne zaškolíte v tejto súvislosti vašich zamestnancov a budete pravidelne monitorovať a vyhodnocovať overovanie identifikácie týmto spôsobom, viesť o tom záznamy a v prípade výskytu problémov tento postup prehodnotíte, opätovne vyhodnotíte riziká a zvážite ďalšie pokračovanie overovania identifikácie týmto spôsobom.

 

Zvýšenú starostlivosť môžete v zmysle §12 AML zákona vykonať napríklad vyžiadaním si ďalšieho dokladu od klienta alebo vyžiadaním si výpisu z klientovho účtu vedeného v akejkoľvek banke riadne pôsobiacej na území členského štátu EÚ a uskutočnením platby z takéhoto účtu na Váš účet, na ktorom ako obchodník s cennými papiermi vediete klientske prostriedky.

 

Domnievame sa, že presun obchodu do online priestoru nie je možné zastaviť a je možné, že onedlho bude tento spôsob zakladania zmluvných vzťahov prevládať. Je zrejmé, že aj naše regulačné orgány to musia zohľadniť a dá sa očakávať, že budú pri posudzovaní splnenia povinností z AML zákona prihliadať na konkrétne okolnosti určitých zmluvných vzťahov a praktické aspekty zakladania obchodných vzťahov v online priestore. Myslíme si, že pokiaľ si splníte „domácu úlohu“ vyplývajúcu zo stanovísk Národnej banky Slovenska a Finančnej spravodajskej jednotky a pred zavedením video telefonátu ako súčasti procesu overenia identifikácie klienta spracujete dôkladné posúdenie rizík a podrobne popíšete všetky prijaté opatrenia a dôvody, ktoré Vás k ich prijatiu viedli v AML programe alebo v osobitnom dokumente a vykonáte zvýšenú starostlivosť podľa AML zákona, je vysoký predpoklad, že regulačné orgány nebudú mať s video telefonátom ako súčasťou procesu identifikácie klienta problém.

 

Pri splnení vyššie popísanej „domácej úlohy“ môže video telefonát zodpovedať technickému prostriedku a postupu umožňujúcemu overenie identifikácie klienta na úrovni obdobnej overeniu za fyzickej prítomnosti klienta napríklad vtedy, ak video telefonát vykoná na to vyškolený zamestnanec, klient bude povinný počas video telefonátu ukázať zamestnancovi svoj občiansky preukaz, zamestnanec overí počas telefonátu údaje z občianskeho preukazu s údajmi, ktoré klient predtým vyplnil v online formulári a navyše, ak klient ukáže zamestnancovi počas video telefonátu ďalší doklad (napríklad pas alebo vodičský preukaz), alebo ak bude podmienkou založenia zmluvného vzťahu poukázanie platby z účtu v banke pôsobiacej na území EÚ a predloženie výpisu z banky potvrdzujúceho vedenie účtu, z ktorého bola poukázaná platba na meno identifikovaného klienta.

Zdieľajte!

0

You May Also Like