Ako sa brániť proti zásahu do dobrej povesti firmy?

Ako sa brániť proti zásahu do dobrej povesti firmy?

Priestory našej spoločnosti sú v priemyselnom areáli na kraji mesta, v ktorom majú sídlo ďalšie 3 spoločnosti. Lokálna televízia odvysielala reportáž, z ktorej vyplynulo, že spoločnosti sídliace v priemyselnom areáli vrátane našej spoločnosti sa správajú neekologicky a škodia životnému prostrediu vyhadzovaním odpadu na divokú skládku. Malo to byť uvedené v správe Okresného úradu, odboru životného prostredia. V tejto správe sa síce uvádza meno našej spoločnosti, ale v inom kontexte ako meno ostatných 3 spoločností podnikajúcich v areáli. Zo správy odboru životného prostredia skutočne vyplýva, že tieto 3 spoločnosti založili divokú skládku a vyhadzujú na ňu odpad. Naša spoločnosť bola v tejto súvislosti odborom životného prostredia preverovaná, ale ukázalo sa, že sme sa na tvorbe skládky nepodieľali. Zo správy ani nevyplýva, že by sme sa neekologicky správali aj my. Reportáž poškodila naše meno, naši zákazníci sa nám v tejto súvislosti ozývajú a my im musíme prácne vysvetľovať, že to nie je pravda. Ako sa môžeme proti tomu brániť? Čoho sa môžeme domáhať voči lokálnej televízii?

Pri takomto zásahu do dobrej povesti právnickej osoby existujú viaceré možnosti postupu. V prvom rade je to žiadosť o opravu, právo na ktorú vyplýva z §21 zákona o vysielaní a retransmisii. Právo vzniká vtedy, ak bol odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o právnickej osobe, ktorú možno na základe tohto údaja presne určiť. Dôležité je, aby ste právo na opravu uplatnili u vysielateľa najneskôr do 30 dní od odvysielania reportáže. V žiadosti o opravu musíte uviesť návrh znenia opravy.

 

Ak vysielateľ uzná, že v reportáži uviedol nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje, je povinný do 8 dní od doručenia Vašej žiadosti uverejniť opravu bezplatne s výslovným označením „oprava“ a s uvedením obchodného mena Vašej spoločnosti. Ak vysielateľ opravu neodvysiela, máte právo podať žalobu na súd a žiadať, aby o povinnosti uverejniť opravu rozhodol súd. Žalobu je potrebné podať do 15 dní od uplynutia lehoty 8 dní, v rámci ktorých vysielateľ mohol uverejniť opravu na základe Vašej žiadosti.

 

Toto však nie je jediná možnosť ochrany dobrej povesti Vašej spoločnosti. Ak nestihnete vysielateľa požiadať o opravu v rámci 30-dňovej zákonnej lehoty, ak nepodáte návrh na uverejnenie opravy na súd do 15 dní, od kedy vysielateľ opravu na základe Vašej žiadosti neuverejnil, alebo ak usúdite, že oprava by nebola dostatočným zadosťučinením, môžete podať na súd žalobu na ochranu dobrej povesti právnickej osoby v rámci všeobecnej trojročnej premlčacej lehoty.

 

Právo na podanie tejto žaloby vyplýva z §19b Občianskeho zákonníka a popri odstránení závadného stavu (teda uverejnení opravy) sa v rámci tejto žaloby môžete domáhať tiež primeraného zadosťučinenia. Okrem primeraného zadosťučinenia vo forme verejného ospravedlnenia môžete požadovať aj zadosťučinenie v peniazoch, ako náhradu nemajetkovej ujmy. Môžete tak urobiť najmä vtedy, ak by oprava nebola pre Vás dostatočným zadosťučinením a chceli by ste získať aj satisfakciu vo forme ospravedlnenia alebo finančnej náhrady.

 

V žalobe je vhodné preukázať, že Vaša spoločnosť dobrú povesť mala (aby niečo mohlo byť ohrozené, musí to existovať). Tiež je potrebné preukázať, že reportáž bola objektívne spôsobilá privodiť ujmu Vašej dobrej povesti. Nie je teda podstatné, či skutočne ujma vznikla, ale to, či objektívne mohla vzniknúť. Pre určenie výšky nemajetkovej ujmy, ktorú by mohol súd priznať, je určite dôležité, aký okruh divákov mohol reportáž uvidieť, teda aká je sledovanosť lokálnej televízie a v akom vysielacom čase bola reportáž odvysielaná. Uvádzate, že Vás kontaktujú klienti, ktorí reportáž videli a pýtajú sa Vás na detaily. Pre prípad, že sa rozhodnete domáhať ochrany Vašej dobrej povesti na súde, určite si ich e-maily uchovajte, prípadne ich telefonáty zaznamenajte. Poslúžia ako dôkaz o objektívnej spôsobilosti Vašu dobrú povesť ohroziť.

Zdieľajte!

0

You May Also Like