Právnické povolania

Právnické povolania

Orientujete sa v právnických profesiách? Viete, aký je rozdiel medzi podnikovým právnikom, advokátom, koncipientom, notárom, exekútorom, prokurátorom, sudcom, súdnym úradníkom a vyšetrovateľom? Je možné požiadať o právnu radu akéhokoľvek právnika? Mal by mať právnik titul JUDr.?

Na Slovensku študujú všetci právnici na rovnakom type vysokej školy.  Je to právnická fakulta, na ktorej je možné skončiť I. stupeň vysokoškolského vzdelania s titulom Bc. – bakalárske štúdium alebo II. stupeň vysokoškolského vzdelania s titulom Mgr. – magisterské štúdium. Právnických fakúlt je na Slovensku aktuálne šesť. Absolventa päťročného magisterského štúdia v odbore právo, ktorý získa titul Mgr. možno podľa nášho názoru bez diskusie nazvať právnikom. Otázne je, či môžeme nazývať právnikom aj absolventa trojročného bakalárskeho štúdia v odbore právo, ktorý získa titul Bc. Náš názor je, že nie. Termín právnik vnímame ako širšiu pojmovú kategóriu zahŕňajúcu všetky plne kvalifikované kategórie právnických profesií. Uplatnenie bakalára je podľa našich skúseností limitované a na žiadnu z ďalej rozoberaných právnických profesií nestačí.

Žiaden z právnikov nemusí mať titul JUDr. Získanie tohto titulu je u nás otázkou určitej prestíže, a nie skutočným kvalifikačným kritériom, ktoré oprávňuje právnika, aby sa uchádzal o  určitú právnickú profesiu. JUDr. je skratka majúca pôvod v latinčine a znamená doktor obojakého práva (iuris utriusque doctor). V minulosti bolo obojakým právom právo svetské a cirkevné, teda nie právo civilné a trestné, akoby sa dnes mohlo zdať. Titul sa získava v rigoróznom konaní, pri ktorom nejde o štúdium v pravom slova zmysle. Pre získanie rigorózneho titulu je potrebné napísať a obhájiť rigoróznu prácu a zložiť skúšku. Nejde teda o 3. stupeň vysokoškolského štúdia, ktoré je predpokladom získania titulu PhD. Titul JUDr. je naším (československým) špecifikom, nemajúci inde obdobu. Napríklad v susednom Rakúsku existuje akademický titul Dr. iur., dá sa získať až po absolvovaní minimálne 6-mesačného semestrálneho štúdia, nestačí len práca a skúška.

Podnikový právnik alebo dnes častejšie používaný termín korporátny právnik, je absolvent právnickej fakulty, ktorý ukončil magisterské štúdium. Nemusí získať žiadnu ďalšiu kvalifikáciu. Pracuje v akejkoľvek firme ako interný zamestnanec v pracovnom pomere a stará sa o právne záležitosti firmy, vyhotovuje zmluvy, interné predpisy, radí príslušným oddeleniam v rôznych právnych otázkach. Môže zastupovať firmu aj na súde. Orientuje sa najmä v tej právnej oblasti, v ktorej je aktívna firma, pre ktorú pracuje. Napríklad bankový právnik je expertom na bankové a finančné právo, právnik v telekomunikačnej firme je zdatný v telekomunikačnom práve atď.

Mnoho právnikov pracuje aj vo verejnej sfére. Ich právnická profesia nemá okrem termínu „právnik“ iné zaužívané označenie alebo prívlastok. Ich postavenie je podobné ako postavenie korporátnych právnikov. Z kvalifikačného hľadiska stačí, aby skončili magisterské štúdium v odbore právo. Právnikov pracujúcich v štátnej sfére nájdeme najmä na ministerstvách, vyšších štátnych úradoch a iných orgánoch verejnej správy, ako napr. katastre alebo stavebné úrady. Mnoho právnikov pracuje aj v štátnych podnikoch (napr. ŽSR) alebo osobitných verejno-právnych inštitúciách zriadených zákonom (napr. NBS).

Advokát je právnik, ktorý skončil magisterské štúdium v odbore právo, absolvoval koncipientskú prax (aktuálne trojročnú) a zložil advokátske skúšky. Advokát je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, ktorá je profesijnou organizáciou oprávnenou organizovať advokátske skúšky a zapisovať do zoznamu advokátov. Advokát má špecifické postavenie v právnických profesiách, keďže v určitých typoch súdnych konaní môže účastníka konania zastupovať len advokát a nestačí zastúpenie inou osobou, resp. účastník musí byť povinne zastúpený advokátom. Je to napríklad v   konaní pred Najvyšším súdom SR alebo v konaní pred Ústavným súdom SR. Kvalifikačne nerozlišujeme medzi civilným advokátom a trestným advokátom. Ak zloží právnik advokátsku skúšku a Slovenská advokátska komora ho zapíše za svojho člena, môže zastupovať klientov tak v civilných, ako aj v trestných konaniach. Väčšina advokátov sa však na niečo špecializuje a je len málo advokátov, ktorí zastupujú klientov aj v trestných veciach,  aj v obchodnoprávnych a aj občianskoprávnych (civilných) veciach. Odmena advokáta môže byť určená dohodou, alebo môže vychádzať z tarify určenej vyhláškou.

Notár je právnik, ktorý skončil magisterské štúdium v odbore právo, absolvoval päťročnú právnu prax, z toho minimálne dva roky ako notársky koncipient, potom zložil notársku skúšku a minister spravodlivosti ho vymenoval za notára z radov notárskych kandidátov na návrh Notárskej komory SR. Počet notárov je limitovaný počtom notárskych úradov určovaných Ministerstvom spravodlivosti SR podľa obvodov prvostupňových súdov. Okrem osvedčovania pravosti podpisov a fotokópií listín notári spisujú  notárske zápisnice o rôznych právnych úkonoch (napr. o uznaní dlhu alebo vykonaní dražby), prijímajú peniaze do úschovy, spisujú zmluvy a závety. Notári plnia tiež veľmi dôležitú úlohu súdnych komisárov v dedičských konaniach a vydávajú rôzne výpisy, odpisy a osvedčenia. Pri výkone notárskej činnosti majú notári postavenie verejných činiteľov. Odmena notára je určená vyhláškou.

Exekútor je právnik, ktorý skončil magisterské štúdium v odbore právo, absolvoval päťročnú právnu prax, z toho tri roky prax exekútorského koncipienta, absolvoval exekútorskú skúšku organizovanú Slovenskou komorou exekútorov, prihlásil sa do výberového konania na funkciu súdneho exekútora organizovaného Ministerstvom spravodlivosti SR a toto výberové konanie vyhral. Pri výkone exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa, podobne ako notár pri výkone notárskej činnosti. Exekučná činnosť v zásade znamená nútený výkon súdnych rozhodnutí alebo iných exekučných titulov. Exekútor je oprávnený spísať majetok, zaistiť a odňať majetok, zablokovať účet v banke, ako aj realizovať dražbu nehnuteľností a iných vecí, ktoré sú vlastníctvom osoby povinnej plniť súdne rozhodnutie. Odmena exekútora je určená vyhláškou.

Koncipient nie je právnickou profesiou v pravom slova zmysle. Koncipient je istým druhom „učňa“ pripravujúceho sa na samostatné vykonávanie jednej z troch právnických profesií, pri ktorých je absolvovanie koncipientskej praxe predpokladom prihlásenia sa na vykonanie profesijnej skúšky. Môže teda ísť o advokátskeho koncipienta, notárskeho koncipienta alebo exekútorského koncipienta. Koncipient musí byť v pracovno-právnom vzťahu s advokátom, notárom alebo exekútorom a v rámci neho získať prax, ktorá mu má neskôr umožniť samostatnú činnosť. Dĺžka a podmienky vykonávania koncipientskej praxe je stanovená jednotlivými zákonmi upravujúcimi právnické profesie advokátov, notárov a exekútorov.

Prokurátor je štátny zamestnanec v služobnom pomere, ktorý vzniká jeho vymenovaním do funkcie prokurátora. Do funkcie prokurátora možno vymenovať len absolventa vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore právo, ktorý má minimálne 25 rokov, zložil odbornú justičnú skúšku (uznáva sa aj notárska a advokátska skúška) a spĺňa ďalšie predpoklady (napr. nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia a má trvalý pobyt na území SR). Prokurátor môže byť vymenovaný do funkcie prokurátora okresnej prokuratúry, prokurátora krajskej prokuratúry, prokurátora generálnej prokuratúry, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry alebo do funkcie generálneho prokurátora. Prokurátor je vlastne zástupca štátu a túto funkciu plní primárne v trestnom konaní. Okrem trestnoprávnych úloh prokurátori tiež dohliadajú na zákonnosť v určitých typoch civilných konaní.

Sudca je predstaviteľ nezávislej súdnej moci, ktorého úloha je rozhodovať v sporoch nestranne a spravodlivo v zmysle platných zákonov, po preštudovaní materiálov a dôkazov a vypočutí zúčastnených strán a svedkov. Sudcov vymenúva prezident na návrh Súdnej rady. Kandidát na sudcu musí mať vysokoškolské vzdelanie právnického smeru II. stupňa a musí zložiť odbornú justičnú skúšku. Kandidát na sudcu musí úspešne absolvovať výberové konanie a v deň vymenovania za sudcu musí dovŕšiť aspoň 30. rok života. Výberové konania na jednotlivé okresné a krajské súdy (a tiež na Špecializovaný trestný súd) realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Sudcovia Ústavného súdu SR musia mať minimálne 40 rokov, byť najmenej 15 rokov činní v právnickom povolaní, nemusia absolvovať justičnú skúšku, ale musia byť vypočutí a zvolení parlamentom a potom vymenovaní prezidentom.

Na súdoch pracujú tiež súdni úradníci, ktorí sú zamestnancami súdov a ich kvalifikačným predpokladom je absolvovanie vysokoškolského štúdia II. stupňa v odbore právo. Delia sa na vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov a probačných a mediačných úradníkov. Sú oprávnení vykonávať rôzne úkony súdu v civilnom procese, správnom súdnom procese, konkurznom konaní a  trestnom konaní. Napríklad realizujú skutkový a právny rozbor prejednávaných vecí, pripravujú a v niektorých prípadoch aj vydávajú rozhodnutia alebo konajú v rôznych špecifických konaniach, akým je upomínacie konanie.

Od januára tohto roku bola opätovne zavedená pozícia justičného čakateľa. Je ním štátny zamestnanec, ktorý sa pripravuje na výkon funkcie sudcu a podieľa sa na výkone súdnictva.  Má ukončené právnické vzdelanie II. stupňa, aspoň trojročnú právnickú prax a úspešne absolvované výberové konanie na funkciu justičného čakateľa. Ak je justičný čakateľ úspešný vo výberovom konaní, nasleduje jeho minimálne 3-ročná odborná príprava na funkciu sudcu na súde, na ktorý bol vybratý. Počas nej pripravuje justičný čakateľ rozhodnutia pre sudcu, zúčastňuje sa na pojednávaniach, vypracúva právne rozbory pre sudcu a zúčastňuje sa vzdelávacích aktivít. Potom sa môže uchádzať o funkciu sudcu.

Vyšetrovateľ je príslušník policajného zboru, teda policajt. Nemusí byť právnik, ale môže. Vyšetrovateľ je štátnym zamestnancom. Kvalifikačným predpokladom prijatia za policajta je policajné vzdelanie, stupeň vzdelania sa líši podľa hodnosti. Vyšetrovatelia musia mať dôstojnícku hodnosť, pre ktorú je povinné špecializované policajné vzdelanie (napr. policajná akadémia). Vyšetrovateľom môže byť policajt, ktorý má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, v odbore bezpečnostné služby alebo  v  študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, a ako vyšetrovateľ čakateľ v štátnej službe úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku. Vyšetrovateľ vykonáva pred vymenovaním spravidla čakateľskú vyšetrovateľskú prax, ktorá trvá jeden rok.

Štúdiom na policajnej akadémii sa nedá získať právnické vzdelanie, je to osobitné štúdium v oblasti bezpečnostnoprávnych služieb (bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku alebo bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe). Napriek tomu, že študent policajnej akadémie na magisterskom odbore získa titul Mgr., nestáva sa právnikom. Taktiež úspešným absolvovaním rigorózneho konania na policajnej akadémii a získaním titulu „JUDr.“ nejde o získanie tohto titulu v odbore právo, ale v odbore ochrana osôb a majetku alebo v odbore bezpečnostné verejno-správne služby.

Právnu radu môžete v zásade získať od akéhokoľvek právnika. Môžete sa teda obrátiť aj na korporátneho právnika, aj na exekútora, aj na notára, aj na súdneho úradníka. Okrem notára a advokáta by však oficiálne právne poradenstvo nemala poskytovať žiadna iná osoba vykonávajúca právnickú profesiu. A aj notár môže poskytovať rady spadajúce len do oblasti notárskej činnosti.

Ak skutočne potrebujete profesionálnu právnu radu a nechcete, aby zostala len v rovine priateľskej služby (za ktorú v zásade nikto nenesie žiadnu zodpovednosť), obráťte sa na advokáta. Advokát je vhodný vždy a spracuje pre vás akýkoľvek typ zmluvy, ktorú potrebujete. Tiež vás môže zastúpiť na súde, poradiť pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zorientovať vás v nárokoch na výživné. Dôležité je, že advokát za poskytnutie svojej služby zodpovedá. Ak poskytne právnu radu, ktorá vám spôsobí škodu, alebo ak zanedbá zastupovanie na súde, môžete sa voči tomu brániť a advokát vás musí odškodniť. Za týmto účelom je advokát povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie.


Zdieľajte!

0

You May Also Like