Nová kultúra dodržiavania predpisov v roku 2018

Nová kultúra dodržiavania predpisov v roku 2018

Firemná kultúra – zodpovedné podnikanie a dobrá povesť

Slovenské firmy pripisujú stále väčší dôraz na zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi. A dôvodom nie je len to, že štát dodržiavanie predpisov kontroluje a ich porušovanie sankcionuje. Dodržiavanie predpisov začína aj u nás patriť k firemnej kultúre a stáva sa podstatnou súčasťou zodpovedného podnikania a dobrej povesti jednotlivých spoločností.

 

Termíny a skratky

Vo veľkých nadnárodných korporáciách sa zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a vnútornými smernicami nazýva compliance. V pôvodnom anglickom význame slova je obsiahnuté dodržanie niečoho, vyhovenie niečomu, súhlas s niečím. V súčasnom zaužívanom znení sa termín používa v zmysle zabezpečenia súladu s právnymi predpismi. V roku 2018 sú v súvislosti s dodržiavaním predpisov aktuálne najmä nasledovné výrazy a skratky:

 

AML“ je skratka pre „anti-money laundering“. Vo voľnom preklade to znamená boj proti praniu špinavých peňazí. Vo finančných inštitúciách takto pomenúvajú oblasť upravenú zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. Povinnosti podľa tohto zákona majú aj iné firmy, nielen banky. Od  15. marca tohto roku platia v zákone viaceré zmeny.

 

GDPR“ je skratka pre „General Data Protection Regulation“. Ide o európske Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré sa aplikuje aj na Slovensku. Toto nariadenie sa premietlo aj do nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý spolu s GDPR začne platiť od 25. mája tohto roku.

 

RPVS“ je zaužívaná skratka pre „Register partnerov verejného sektora“. Firmy, ktoré obchodujú so štátom,  sa v tomto registri museli zaregistrovať najneskôr do 31. júla 2017. Aj v roku 2018 majú tieto firmy povinnosť zverejniť v RPVS svoju vlastnícku štruktúru až po konečných užívateľov výhod a pravidelne overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod.

 

Transfer pricing“ sa prekladá ako transferové oceňovanie. Týka sa transakcií medzi závislými osobami a podmienok, ktoré musia tieto transakcie spĺňať z daňového hľadiska. Od 1. januára tohto roku sa okruh závislých osôb rozšíril a došlo aj k ďalším zmenám v transferovom oceňovaní.

 

Koho sa to týka

Finančné inštitúcie a iné regulované subjekty už dlhšiu dobu kladú dôraz na compliance. Nadnárodné korporácie majú množstvo „compliance policies“ (vnútorných predpisov) a prepracovaný systém, ako sledovať ich dodržiavanie. Aj stredné a malé firmy podnikajúce v  iných oblastiach sú povinné zabezpečiť súlad s predpismi. Ak tak neurobia, môžu byť sankcionované. Môže sa to negatívne prejaviť aj na ich vzťahu k obchodným partnerom alebo klientom. Ďalej sa dozviete, čo všetko sa môže týkať práve vašej spoločnosti.

 

AML alebo ochrana pred legalizáciou príjmov

Povinnosť identifikovať klienta, zistiť jeho konečného užívateľa výhod, ako aj povinnosť sledovať primeranosť transakcií klienta z hľadiska možnosti prania špinavých peňazí, povinnosť ohlásiť podozrivú transakciu finančnej polícii a ďalšie povinnosti majú okrem finančných inštitúcií aj prevádzkovatelia kasín, poštové podniky, exekútori, dražobné spoločnosti, advokáti, notári, audítori, účtovníci a daňoví poradcovia. Okrem nich sú však povinnými osobami aj realitní agenti, prevádzkovatelia aukčných siení, poskytovatelia služieb správy majetku a firmy vykonávajúce činnosť organizačného a ekonomického poradenstva. Najmä posledný spomenutý predmet činnosti má v obchodnom registri zapísaný veľké množstvo firiem. Je možné, že mnohé z nich ani netušia, že sa povinnosti zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov vzťahujú aj na nich. Do 15. mája tohto roku je potrebné zosúladiť program vlastnej činnosti pre AML s novelou zákona.

 

GDPR alebo ochrana osobných údajov

Firmy, ktoré spracúvajú osobné údaje klientov, už pravdepodobne v oblasti zabezpečenia súladu so súčasným zákonom o ochrane osobných údajov niečo podnikli. Mohli identifikovať informačné systémy, určiť účel spracúvania osobných údajov, prípadne zistiť, aký právny základ im umožňuje spracúvanie osobných údajov. Možno dokonca určili zodpovednú osobu, zaregistrovali informačné systémy na úrade alebo správne poverili spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov. Nový slovenský zákon a GDPR, ktoré budú účinné od 25. mája, nezavádzajú prevratné zmeny. Zásadne však menia výšku možných pokút. To by malo viesť k zmene prístupu firiem a venovaniu príslušnej pozornosti spracúvaniu údajov. Nemá ísť o pozornosť formálnu, ale praktickú, s prihliadnutím na konkrétne okolnosti nakladania s údajmi najmä klientov a zamestnancov.

 

RPVS alebo partneri verejného sektora

Ak vaša spoločnosť prijíma verejné prostriedky alebo inak napĺňa definíciu partnera verejného sektora, musí byť od 31. júla 2017 registrovaná v RPVS. Inak môže verejná inštitúcia od zmluvy s vašou spoločnosťou odstúpiť. Súčasťou registrácie je identifikácia konečného užívateľa výhod. Zjednodušene povedané fyzickej osoby, ktorá je na konci vlastníckej štruktúry vašej spoločnosti a patrí jej viac ako 25 % majetkových alebo hlasovacích práv. Ak túto povinnosť vaša spoločnosť opomenula, môžete požiadať advokáta, notára alebo banku, aby vás v RPVS registrovala, popísala vlastnícku štruktúru vašej spoločnosti a identifikovala konečného užívateľa výhod.

 

Transfer pricing alebo dokumentácia pre obchody medzi spriaznenými osobami

Aj povinnosť vypracovať dokumentáciu pre ocenenie transakcií medzi slovenskými spriaznenými osobami existuje už dlhšie. V súčasnosti sa takéto transakcie označujú aj v daňovom priznaní a finančná správa tak môže ľahko zistiť, pri ktorých transakciách má byť požadovaná transferová dokumentácia. Od začiatku tohto roku platí nová definícia závislých osôb a transferovému oceňovaniu podliehajú aj transakcie medzi osobami, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku.

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like