Ako sa môže konateľ zbaviť zodpovednosti za škodu?

Ako sa môže konateľ zbaviť zodpovednosti za škodu?

1. Voči konateľovi v spoločnosti s ručením obmedzeným si spoločnosť chce uplatniť náhradu škody za to, že konateľ podpísal nevýhodnú úverovú zmluvu. Ako sa môže konateľ zbaviť tejto zodpovednosti za škodu?

Zodpovednosti za škodu, ktorá spoločnosti s ručením obmedzeným vznikla tým, že konateľ podpísal nevýhodnú úverovú zmluvu, sa konateľ zbaví, ak preukáže, že pri výbere úveru a podpísaní úverovej zmluvy postupoval s odbornou starostlivosťou a v záujme spoločnosti. To, že  postupoval s odbornou starostlivosťou a v záujme spoločnosti konateľ preukáže napríklad tak, že predloží analýzu viacerých ponúk od úverových inštitúcií spracovanú odborne spôsobilou osobou, z ktorej by bolo zrejmé, že ponuka, ktorá bola nakoniec potvrdená uzavretím úverovej zmluvy, bola hodnotená ako najlepšia.

 

Ak konateľ uzavrel úverovú zmluvu bez toho, aby si zabezpečil dostatočné informácie pre prijatie toho najlepšieho rozhodnutia, napríklad porovnaním viacerých úverových produktov na trhu, s najväčšou pravdepodobnosťou sa zodpovednosti za škodu nezbaví.

 

2. Voči konateľovi v spoločnosti s ručením obmedzeným si spoločnosť chce uplatniť náhradu škody, ktorá vznikla spoločnosti v dôsledku zaplatenej pokuty za nepodanie daňového priznania včas. Ako sa môže konateľ zbaviť tejto zodpovednosti za škodu?

Zjednodušene povedané, konateľ by sa mohol zbaviť tejto zodpovednosti za škodu, ak by preukázal, že urobil v rozumnej miere všetko preto, aby k podaniu daňového priznania došlo včas.
V prípade menších spoločností, bez rozsiahleho delenia kompetencií, by konateľ napríklad mohol predložiť zmluvu s externou firmou, ktorou by preukázal, že povinnosť podať daňové priznanie včas zabezpečil tým, že uzavrel zmluvu s externou firmou, z ktorej táto povinnosť vyplývala. Zároveň by musel preukázať, napríklad emailovou komunikáciou, že sa aktívne a v dostatočnom časovom predstihu zaujímal o to, že daňové priznanie bude podané včas.

 

V prípade väčšej spoločnosti, v ktorej by podľa interného delenia kompetencií zodpovednosť za  podanie daňového priznania včas patrila niektorému zamestnancovi, nie je vylúčené, že by sa konateľ mohol zbaviť zodpovednosti tým, že by preukázal, že vnútri spoločnosti boli nastavené dostatočné interné procesy vrátane jasného delenia kompetencií tak, aby daňové priznanie bolo podané včas.

 

V prípade bližších otázok, prípadne potreby právneho poradenstva k danej téme sa neváhajte na nás obrátiť.


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like