Informácia o cene služby pri zmluvách uzatvorených online

Informácia o cene služby pri zmluvách uzatvorených online

Naša spoločnosť prevádzkuje webovú stránku, kde si záujemcovia môžu vyplniť test osobnosti. Na základe testu sa môžu rozhodnúť pre voľbu povolania alebo vysokej školy. Ak chce záujemca získať vyhodnotenie testu osobnosti, musí uhradiť poplatok. Na stránke máme uverejnené Podmienky používania, v ktorých uvádzame, že služba je spoplatnená a v akej výške. Jeden z našich potenciálnych zákazníkov sa sťažoval, že sa o spoplatnení služby dozvedel až potom, ako vyplnil 30 otázok testu osobnosti a test odoslal. Nepáčilo sa mu tiež, že keď poplatok neuhradil, posielali sme mu e-maily, v ktorých sme mu výsledky testu ponúkali za akciovú cenu. My sme mu odpovedali, že informácia o poplatku za výsledok testu je riadne uvedená v Podmienkach používania na našej stránke, ktoré pred vyplnením testu akceptoval a že poplatok máme právo znížiť podľa našej vôle. Zákazník však tvrdí, že informácia o tom, že ide o spoplatnenú službu má byť výrazná a jasná a nemôže vyplývať len z Podmienok používania, ktoré treba rozkliknúť a celé prečítať. Zákazník tvrdí, že naše obchodné praktiky sú zavádzajúce a neprijateľné. Keby bol od začiatku vedel, že na to, aby dostal výsledok testu musí zaplatiť poplatok, nebol by nikdy test pozostávajúci z 30 komplikovaných otázok vypĺňal. Zákazník od nás žiada kompenzáciu za stratu času stráveného vypĺňaním dotazníku. Má zákazník pravdu? Čo nám hrozí?

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy v online priestore alebo pred odoslaním online objednávky jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH. Okrem toho, ak je pri zmluve uzatvorenej online spotrebiteľ zaviazaný na peňažné plnenie, je predávajúci povinný výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne informovať spotrebiteľa o celkovej cene tovaru alebo služby bezprostredne predtým, ako umožní spotrebiteľovi odoslať objednávku.

 

Zároveň je predávajúci povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Okrem toho, ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. Zákon tiež stanovuje, že ak je nesplnenie tejto povinnosti  spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby, alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

 

Z opisu Vášho prípadu vyplýva, že zákazníkovi nebolo jednoznačne zrejmé, že vyhodnotenie testu osobnosti je odplatné. Z Vašej otázky nie je úplne jasné, či možno odoslanie vyplneného testu považovať za objednávku jeho vyhodnotenia, ani ako prebieha uzatváranie zmluvy medzi Vami a zákazníkom. Možno však usudzovať, že vyplnenie testu a jeho odoslanie je potvrdením objednávky služby vyhodnotenia testu osobnosti. Aj v prípade, ak zákazník musí pred odoslaním vyplneného testu alebo pred samotným začatím vypĺňania testu akceptovať Vaše podmienky používania (napríklad zakliknutím súhlasu s nimi), nemusí to ešte znamenať, že ste týmto zákazníka výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne informovali o cene služby. Samotné akceptovanie podmienok zákazníkom ešte nie je jednoznačným získaním informácie o tom, že služba je odplatná. Ak naozaj z Vašej stránky nie je jasné, že ide o odplatnú službu a zákazník sa to dozvie až vtedy, keď si otvorí Podmienky používania, v ktorých sa to uvádza, potom sa domnievame, že ste Vašu zákonnú povinnosť informovať zákazníka výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne o cene služby nesplnili, resp. ste nesplnili povinnosť zabezpečiť potvrdenie zákazníka, že si je vedomý povinnosti uhradiť cenu za službu spojenej s jej objednávkou. Navyše je možné, že ste ho uviedli do omylu a naozaj sa mohol oprávnene domnievať, že služba spoplatnená nie je. Tento záver podporuje fakt, že cenu služby ste uviedli v dokumente, ktorý ste nazvali „Podmienky používania“ a nie „Obchodné podmienky“. Obchodné podmienky by aspoň indikovali, že ide o komerčný vzťah, kým podmienky používania môžu naznačovať, že ide o bezodplatnú činnosť. Dôležitý môže tiež byť fakt, kto je cieľovou skupinou testu osobnosti. Ak sa sústreďujete na mladého, neskúseného zákazníka (ktorý sa rozhoduje o povolaní alebo vysokej škole), Vaša ostražitosť z hľadiska jednoznačného a jasného informovania o podmienkach služby by mala byť ešte podstatne vyššia, ako u skúsenejších zákazníkov.

 

Uvádzate tiež, že zákazníkovi sa nepáčilo jeho následné kontaktovanie z Vašej strany s ponukou vyhodnotenia testu za nižšiu cenu. Keďže zákazník pred odoslaním vyplneného testu osobnosti pravdepodobne nebol dostatočne informovaný o odplatnosti služby, resp. mohol byť uvedený do omylu, jeho následné kontaktovanie a snaha o predaj služby môžu byť skutočne vyhodnotené ako nekalá obchodná praktika.

 

Či by sa zákazníkovi podarilo domôcť náhrady strateného času za vyplnenie testu osobnosti je ťažké zhodnotiť. Skôr si myslíme, že by sa mohol domôcť toho, aby ste mu vyhodnotenie testu poskytli bezodplatne. To preto, lebo zo spomínaného zákona vyplýva, že ak bol spotrebiteľ uvedený do omylu o tom, či je služba odplatná alebo nie, potom nie je povinný uhradiť cenu za službu a mohol by sa domôcť jej poskytnutia.

 

Okrem toho sa zákazník môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu s podnetom na preskúmanie Vášho postupu a vyhodnotenie toho, či je Váš postup spôsobilý poškodiť spotrebiteľov. Ak Slovenská obchodná inšpekcia usúdi, že postupujete v rozpore so zákonom, môže Vám uložiť povinnosť zdržať sa postupu, ktorým porušujete zákon, prípadne Vám môže uložiť pokutu od 200 Eur až do 16 500 Eur, s prihliadnutím na závažnosť porušenia a možné následky porušenia.

Zdieľajte!

0

You May Also Like