Je zamestnávateľ povinný požadovať od zamestnanca negatívny test?

Je zamestnávateľ povinný požadovať od zamestnanca negatívny test?

Cez víkend 31. októbra a 1. novembra sa konalo celoplošné testovanie na vírus COVID-19 „Spoločná zodpovednosť“. Vieme, že niektorí naši zamestnanci sa ho nezúčastnili. Sú to zamestnanci, ktorí nemôžu pracovať z domu, charakter ich práce to neumožňuje. Sme povinní vyžadovať od zamestnancov preukázanie sa negatívnym testom? Hrozí nám pokuta, ak negatívny test vyžadovať nebudeme? Čo máme urobiť, ak zamestnanec do práce príde a odmietne sa preukázať negatívnym testom?

Odpoveď na prvú otázku je áno, ste povinní vyžadovať od Vašich zamestnancov preukázanie sa negatívnym testom pred  tým, ako vstúpia do priestorov Vašej spoločnosti bez ohľadu na to, či ide o priestory prevádzky prístupnej verejnosti alebo o kancelárske priestory.

 

Odpoveď na druhú otázku znie áno, hrozí Vám pokuta a to až do výšky 20 000 Eur, ak preukázanie negatívnym testami nebudete od zamestnancov vyžadovať, resp. nebudete skúmať, či sa na nich vzťahuje iná výnimka vyplývajúca z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

 

Odpoveď na tretiu otázku je, že ak sa zamestnanec nepreukáže negatívnym testom, ani sa na neho nevzťahuje iná výnimka, v zmysle ktorej nemusí mať negatívny výsledok testu, potom nie je oprávnený zotrvať na pracovisku a zamestnávateľ mu má nariadiť odchod z pracoviska domov. Doma však nebude môcť čerpať pandemickú PN. Ak sa zamestnávateľ nemôže so zamestnancom dohodnúť  na vykonávaní práce z domu, môže sa s ním dohodnúť na čerpaní dovolenky alebo na čerpaní náhradného voľna. Podľa nášho názoru však nemôže zamestnávateľ nútiť zamestnanca, aby si čerpal pracovné voľno bez náhrady mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnanca.

 

Napriek údajným vyjadreniam tlačového odboru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (ktoré sme však na stránkach ministerstva nenašli a odvolávajú sa naň len niektoré Internetové zdroje) si nemyslíme, že neschopnosť zamestnanca nastúpiť do práce kvôli neúčasti na testovaní predstavuje prekážku v práci na strane zamestnanca, kedy zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy. Takýto postup nemá oporu v platných predpisoch. Navyše by mal takýto postup pre zamestnanca okrem straty mzdy aj ďalšie negatívne dôsledky súvisiace s prerušením odvodovej povinnosti zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Odporúčame Vám dohodnúť sa s netestovanými zamestnancami tak, aby to bolo pre obe strany akceptovateľné. V žiadnom prípade Vám neodporúčame uvažovať v tejto súvislosti o skončení pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny alebo dokonca o okamžitom skončení pracovného pomeru.

 

Naše odpovede vyplývajú z nasledovných predpisov  a zdrojov:

Od 30.10.2020 platí vyhláška č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Celé znenie nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

 

Podľa §2 tejto vyhlášky sa všetkým zamestnávateľom nariaďuje zakázať vstup na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa tým zamestnancom, ktorí nespĺňajú jednu z výnimiek špecifikovaných v odseku 2 vyhlášky. K výnimkám patrí ten zamestnanec, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

 

Toto nariadenie ÚVZ ukladajúce zamestnávateľom zakázať vstup netestovaným zamestnancom patrí medzi opatrenia, ktoré má ÚVZ právo vydať v zmysle §48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Podľa §57 ods. 33 toho istého zákona sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak nesplní nariadené opatrenie pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4.

Podľa §57 ods. 41 citovaného zákona uloží orgán verejného zdravotníctva za správny delikt podľa §57 ods. 33 pokutu vo výške od 150 do 20 000 Eur.

Zdieľajte!

0

You May Also Like