Dvojité občianstvo pre dieťa narodené v Ruskej federácii

Dvojité občianstvo pre dieťa narodené v Ruskej federácii

Na Vašej stránke som našiel usmernenie k získaniu občianstva pre dieťa narodené v cudzine. Vo Vašom príspevku sa hovorí o dieťati narodenom v USA. Predpokladám,  že postup je rovnaký všade. Som občan SR a moja žena je občiankou Ruskej federácie. V Rusku sa nám narodil v októbri syn. V apríli som sa bol na konzulárnom oddelení SR v Moskve spýtať na potrebné dokumenty pre zápis do matriky. Informovali ma, že som premeškal lehotu 90 dní určenú na vybavenie občianstva pre dieťa. A teraz môj syn už nemôže nadobudnúť občianstvo  „po krvi“, ale musí žiť na Slovensku 5 rokov a splniť ďalšie podmienky ako ktokoľvek iný. Nerozumiem tomu, my chceme pre syna dvojité občianstvo Slovenskej republiky aj Ruskej federácie a ak platí to, čo ste uviedli vo Vašom príspevku o slovenskom občianstve pre dieťa narodené v USA, neprichádza do úvahy žiadna lehota. Platí pre Ruskú federáciu niečo iné ako pre USA?

Je to skutočne tak, ako tvrdí konzulárny úrad v Moskve. Vo všeobecnosti platí to, čo sme uviedli v príspevku o slovenskom občianstve pre dieťa narodené v USA. Sú však dve výnimky, ktoré vzniku dvojitého občianstva u dieťaťa bránia. Obe vyplývajú zo starších medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi ČSSR a ZSSR (1980) a ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou (1960).

 

Tá prvá výnimka, ktorá sa týka Vášho prípadu, sa aktuálne uplatňuje len vo vzťahu k Ruskej federácii (teda nie vo vzťahu k ostatným sovietskym republikám). Výnimka je upravená takto: Ak chce občan Ruskej federácie požiadať o udelenie občianstva SR, musí preukázať vzdanie sa ruského občianstva a pri narodení dieťaťa štátnemu občanovi Ruskej federácie a štátnemu občanovi SR majú rodičia možnosť vykonať voľbu štátneho občianstva dieťaťa do troch mesiacov od jeho narodenia.

 

Ak sa Váš syn narodil v Rusku, a Vy ste voľbu občianstva pre syna v určenej lehote nevykonali, stal sa občanom Ruskej federácie. Na to, aby sa stal slovenským občanom, sa bude musieť vzdať ruského občianstva, pretože ak chce občan Ruskej federácie požiadať o udelenie občianstva SR, musí preukázať vzdanie sa ruského občianstva. Takáto úprava vyplýva z medzinárodnej zmluvy. Medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi. V prípade Ruskej federácie nie je dvojité občianstvo vo vzťahu k slovenským občanom možné.

 

Podľa nášho názoru Vám na konzuláte nepovedali správne, že ak bude chcieť Váš syn získať slovenské občianstvo, bude musieť preukázať 5-ročný pobyt na Slovensku a splniť ďalšie podmienky. To sa v medzinárodnej zmluve neuvádza, takže platí to, čo vyplýva zo slovenského zákona. Keďže sa narodil slovenskému občanovi a bude chcieť získať slovenské občianstvo, platí postup uvedený na našej stránke v súvislosti s dieťaťom narodeným v USA. Budete si musieť vybrať, lebo pri Ruskej federácii platí, že sa dvojité občianstvo nepripúšťa, ako to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.

 

Vzhľadom na špecifickú situáciu súvisiacu s pandémiou by ste podľa nášho názoru mohli požiadať o odpustenie zmeškania lehoty. Aj keď Vám konzulárny úrad vyhovie, docielite len to, že budete môcť zvoliť synovi slovenské občianstvo a ruské mu zanikne. Pochopili sme však, že ste chceli, aby Váš syn mal dve občianstva.

 

Je zaujímavé, prečo je takáto úprava práve vo vzťahu s Ruskou federáciou a Maďarskom (pri Maďarsku len v súvislosti s narodením dieťaťa, neskôr sa už dvojité občianstvo pripúšťa). Otázka znie,  či je to zámer alebo len prežitok doby.

Zdieľajte!

0

You May Also Like