Aké sú možnosti, ak produkt kúpený online nie je v bežnej kvalite?

Aké sú možnosti, ak produkt kúpený online nie je v bežnej kvalite?

Kúpil som si herný notebook v e-shope na základe parametrov a vlastností opísaných predajcom na webovej stránke. Po doručení notebooku som zistil, že zvuk a obraz notebooku nezodpovedajú kvalite, ktorú som očakával a ktorú by mal mať. Notebook som reklamoval. Výsledkom reklamácie bol záver predajcu, že notebook nemá vady a nie je dôvod na opravu, ani na výmenu zariadenia. Predajca tvrdí, že ním deklarovaná kvalita notebooku je zachovaná a zodpovedá bežnej kvalite. S výsledkom reklamácie nie som spokojný. Cena notebooku zodpovedala vyššej kvalite, ale podľa mňa nemá notebook ani bežnú kvalitu. Aké mám teraz možnosti? Môžem notebook vrátiť a trvať na tom, aby mi predajca vrátil peniaze?

Podľa zákona, ktorý upravuje ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených online, máte právo odstúpiť od takejto zmluvy bez udania dôvodu do uplynutia 14 dní od doručenia tovaru. Toto právo je v zákone zakotvené preto, lebo v predajni by ste mali možnosť notebook vyskúšať a na základe toho sa rozhodnúť, či si ho kúpite alebo nie. Ak 14 dní od doručenia notebooku uplynulo a Vy ste ho nevyskúšali, alebo ste horšiu kvalitu zvuku a obrazu v tejto lehote nezistili, potom je Vaša možnosť notebook vrátiť a žiadať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny veľmi limitovaná.

 

Ak Vás náhodou predajca neinformoval o práve odstúpiť od zmluvy a nedal Vám k dispozícii formulár na odstúpenie od zmluvy, potom môžete odstúpiť od online uzatvorenej zmluvy až do uplynutia 12 mesiacov a 14 dní od doručenia tovaru. Prípadne, ak Vás predajca informoval o práve odstúpiť neskôr, začne 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť odo dňa, kedy Vás o tomto práve informoval. V praxi však drvivá väčšina e-shopov o tejto povinnosti vie a posielanie informácií a formulárov na odstúpenie od zmluvy je štandardnou súčasťou komunikácie so zákazníkom.

 

Ak odstúpenie od zmluvy uzatvorenej online bez udania dôvodu už u Vás neprichádza do úvahy, treba sa vysporiadať s otázkou bežnej kvality. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má každý spotrebiteľ právo na výrobky v bežnej kvalite a každý predajca je povinný predávať výrobky v bežnej kvalite. Ak kvalita nie je predpísaná (t.j. konkrétne vlastnosti produktu nevyplývajú z určitých predpisov), môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely. Zákon obsahuje aj definíciu toho, čo je to bežná kvalita. Je to taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa.

 

Otázka je, či boli Vaše očakávania primerané a či bola naozaj kvalita zvuku a obrazu notebooku nižšia, ako by mala byť, resp. či by mal porovnateľné očakávania ako Vy každý spotrebiteľ. Posúdiť bežnú kvalitu zvuku a obrazu notebooku je problematické, keďže ide o také parametre, v prípade ktorých sa očakávania spotrebiteľov môžu značne líšiť. To, čo jeden spotrebiteľ pri tom istom notebooku považuje za postačujúce, môže sa inému javiť ako nekvalitné.

 

Myslíme si preto, že riešenie Vášho problému netreba hľadať v tom, či notebook spĺňa bežnú kvalitu v zmysle Vašich očakávaní, ale v tom, či notebook skutočne nemá vadu, ktorá sa prejavuje zníženou kvalitou obrazu a zvuku. V takom prípade je potrebné sa vysporiadať s tým, či notebook má vadu a ak áno, či je táto takej povahy a rozsahu, že Vás bude oprávňovať odstúpiť od zmluvy.

 

Ak by bol notebook vadný, t.j. kvalita obrazu a zvuku by bola objektívne nevyhovujúca a robila by notebook nepoužiteľným na účel, na ktorý je určený, máte právo notebook vrátiť a požadovať naspäť uhradenú kúpnu cenu, teda máte právo odstúpiť od zmluvy. Ak však znížená kvalita obrazu a zvuku nespôsobuje, že notebook je nepoužiteľný na účel, na ktorý je určený, potom by ste mali len právo na primeranú zľavu z ceny. Zľava by mala zodpovedať povahe a rozsahu vady.

 

Obávame sa, že kvalita zvuku a obrazu sa nedá len tak jednoducho zmerať. Myslíme si tiež, že aby bol notebook nepoužiteľný, musela by byť kvalita zvuku a obrazu naozaj veľmi slabá, i keď pri herných notebookoch by o tom bolo možné diskutovať, keďže nároky na kvalitu a zvuk sú omnoho vyššie ako pri notebookoch bežných. Napriek tomu sa dá predpokladať, že vo Vašom prípade nebude ľahké, domôcť sa práva na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôležité je povedať, že to, či má notebook naozaj vady, teda či má predajcom deklarované alebo obvyklé vlastnosti, nemôže s konečnou platnosťou posúdiť nikto iný ako súd. Ak ste presvedčený, že kvalita je naozaj slabá a chcete sa domôcť vrátenia kúpnej ceny alebo aspoň zľavy, nebude tu iného riešenia, ako požiadať najskôr o posúdenie kvality odborníka, najlepšie súdneho znalca a nechať si potvrdiť, že notebook má vady, ktoré spôsobujú zníženú kvalitu obrazu a zvuku oproti kvalite deklarovanej výrobcom. Je možné, že taký odborník potvrdí aj to, že je to taká slabá kvalita, ktorá robí notebook na herné účely nepoužiteľný.

Zdieľajte!

0

You May Also Like