Zmeny v legislatívnom procese v júni

Zmeny v legislatívnom procese v júni

Novela Trestného zákona

Trestný zákon sa dopĺňa novou skutkovou podstatou, trestným činom nebezpečného elektronického obťažovania. V zmysle novelizácie ide o čin spáchaný prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete, ktorým páchateľ podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že ho

  • dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene či ho dlhodobo inak obťažuje alebo
  • neoprávnene zverejňuje alebo sprístupňuje obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam prejavu osobnej povahy získaný so súhlasom poškodenej osoby. Takýto záznam musí byť spôsobilý značnou mierou ohroziť jej vážnosť alebo privodiť jej inú vážnu ujmu na právach.

 

Ako sankciu za nebezpečné elektronické obťažovanie novela stanovuje trest odňatia slobody až na 3 roky.

 

V prípade, že páchateľ spácha čin na chránenej osobe či z osobitného motívu, hranica trestu odňatia slobody sa posúva na obdobie jedného až štyroch rokov.

 

Ak týmto činom spôsobí páchateľ značnú škodu, spácha čin s úmyslom získať úspech či bol pred spáchaním činu za takýto v dobe 24 mesiacov pred jeho spáchaním už odsúdený, potrestá sa dvomi až šiestimi rokmi väzenia.

Štádium legislatívneho procesu: Zákon vyšiel v Zbierke zákonov.

Účinnosť: 1. júla 2021.


Novela zákona o verejnom obstarávaní

 

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa podľa dôvodovej správy sleduje dosiahnutie štyroch hlavných cieľov, a to

  • zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania,
  • revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ,
  • zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb a
  • zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách.

 

Novelou dochádza k zvýšeniu spodných finančných limitov pre podlimitné zákazky. Zároveň sa upravuje aj horný limit pre podlimitné zákazky, ktorý už viac nebude určovať ÚVO vyhláškou, no nahradí ju nariadenie vlády. Tiež sa podľa návrhu zvyšuje limit pre zákazky, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona (tzv. zákazky malého rozsahu) a upravujú sa limity pre koncesie či súťaž návrhov.

 

Pri zákazkách na stavebné práce, ktorých minimálna hodnota je 1 000 000 eur a maximálna bude určená vyššie spomínaným nariadením vlády, sa zavádza nová výnimka. Pri zistení porušenia zákona kontrolovaným na základe podanej námietky, ktoré by mohlo mať vplyv na výsledok obstarávania, ÚVO v tomto prípade iba rozhodnutím skonštatuje porušenie zákona, no nenariadi odstrániť protiprávny stav, či zrušenie použitého postupu zadávania. V súčasnej dobe je horná hranica takejto zákazky stanovená na 5 350 000 eur.

 

Upravujú sa niektoré existujúce pravidlá, ktoré majú charakter národného goldplatingu. Ide najmä o prípad tzv. dotovaných subjektov (na realizáciu svojej podnikateľskej činnosti získali dotáciu), ktoré sa v zásadnej miere odbremeňujú od výkonu dohľadu nad obstarávaním zo strany ÚVO. Tiež sa zrušuje povinnosť zdôvodňovať uzavretie zmluvy v prípade predloženia jednej ponuky.

 

Na účely zvýšenia transparentnosti obstarávania sa obmedzuje možnosť získavať prostredníctvom verejného obstarávania kontrakty pre vymenovaných verejných funkcionárov a iných vysokých štátnych úradníkov, ktorí sú konečnými užívateľmi hospodárskych subjektov.

 

Zriaďuje sa centrálna obstarávacia organizácia pre štátne orgány, ktorá by mala zjednodušiť a optimalizovať procesy verejného obstarávania. V návrhu zmien zákona o verejnom obstarávaní je vytvorený iba predpoklad na jej zriadenie. Aktuálne prebieha diskusia o jej finálnom rozsahu úloh a kompetencií, ktoré budú následne upravené nariadením vlády.

 

Novela prináša i ďalšie novinky, ako podpora podávania žiadostí o nápravu a námietky prostredníctvom elektronických prostriedkov, ustanoví sa flexibilnejšia úprava vylúčenia v prípade podozrení na existenciu dohôd obmedzujúcich súťaž a mnohé ďalšie.

Štádium legislatívneho procesu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Navrhovaná účinnosť: 1. január 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname 1. apríl 2022 a vo vzťahu k povinnosti využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní 1. január 2023.


Zdieľajte!

0

You May Also Like