Ochrana učebného programu

Ochrana učebného programu

Vytvoril som vlastný program, na základe ktorého učím deti španielčinu. Súčasťou programu sú učebné pomôcky a materiály. Podľa programu učím predovšetkým ja sám, ale záujemcom ho sprístupňujem aj prostredníctvom svojej internetovej stránky za poplatok. Program propagujem pod vlastným logom, ktorého súčasťou sú špecifické kreslené postavičky. Postavičky sú aj v učebných pomôckach a materiáloch. O program je záujem, a tak by som ho rád ochránil. Ak si nechám zaregistrovať ochrannú známku, bude sa ochrana vzťahovať nielen na logo a na názov programu, ale aj na učebné pomôcky a postavičky a špecifický učebný postup, ktorý je súčasťou programu? Program chcem chrániť nielen na Slovensku, ale minimálne v Európe a prípadne aj celosvetovo.

 

Otázka je širšia, pretože súvisí s viacerými spôsobmi ochrany duševného vlastníctva. Začneme otázkou, čo možno chrániť ochrannou známkou.

 

Ochranná známka chráni tovary alebo služby prostredníctvom označenia. Ochrannú známku môžu tvoriť slová, kresby, písmená, číslice a dokonca aj zvuky. Podstatné je, aby označenie chránené ochrannou známkou bolo spôsobilé odlíšiť určité tovary alebo služby od iných. Dôležité je tiež to, aby sa takéto označenie dalo zachytiť a vyjadriť spôsobom umožňujúcim presne určiť, čo je chránené a aby takéto označenie nebolo všeobecné.  Ochranná známka chráni označenie obsahu, ale nie obsah samotný. Inými slovami, špecifické logo učebného programu zaregistrované ako ochranná známka chráni označenie programu, ale nechráni učebný postup v programe sa nachádzajúci. Ochranná známka, ak si ju necháte v súvislosti s programom zaregistrovať, bude teda chrániť logo a názov programu a prípadne logo učebných pomôcok. Ochranná známka však nebude chrániť obsah programu, ani samotné kreslené postavičky, ktoré v programe používate.

 

Ochranné známky registrujú úrady s pôsobnosťou podľa teritória, na ktorom má byť ochrana zaručená. Slovenské ochranné známky registruje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Európske ochranné známky sú registrované Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Medzinárodné ochranné známky registruje Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) pre jednotlivé štáty, v ktorých má platiť ochrana. Ochranné známky sa registrujú pre jednotlivé triedy tovarov a služieb. Napríklad, pri ochrannej známke týkajúcej sa učebného programu to môže byť trieda vzdelávanie, poskytovanie kurzov, výuky a inštrukcií a v súvislosti s učebnými pomôckami pre deti to môže byť aj trieda hračky a hry, prípadne trieda tlačené materiály.

 

Postup registrácie, náklady a aj doba realizácie registrácie sa líši podľa toho, pre aké teritórium sa rozhodnete ochrannú známku zaregistrovať. Poplatky závisia aj od počtu tried, v ktorých sa ochranná známka registruje. Napríklad, základný poplatok pre registráciu európskej ochrannej známky, ak sa registrácia uskutočňuje elektronicky, je 850 Eur, pri registrácii vo viacerých triedach sa poplatok zvyšuje. Pri vyššie vymenovaných triedach by bol poplatok za elektronickú registráciu európskej ochrannej známky 1050 Eur. Doba trvania procesu registrácie európskej ochrannej známky je od 2 do 6 mesiacov. Ochrana, ktorú získate registráciou ochrannej známky trvá 10 rokov, potom sa dá doba ochrany predlžovať.

 

Ochrannú známku si pravdepodobne zvládnete zaregistrovať aj sám, podľa postupov registračných úradov uverejnených na ich stránkach a pred registráciou si viete aj samostatne overiť, či rovnaká alebo podobná známka bola už zaregistrovaná. Ak tomu však nechcete venovať čas a energiu, určite ľahko nájdete odborníkov, ktorí sa tomu venujú. Môžu to byť patentoví zástupcovia, advokáti alebo iné špecializované agentúry.

 

Čo sa týka samotného obsahu učebného programu, ten je predmetom ochrany prostredníctvom autorského práva. Teda, ak je učebný program, ktorý ste vytvorili výsledkom svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti, je chránený ako autorské dielo. Autorské právo existuje bez toho, aby ste ho registrovali. Dôležité je však vedieť preukázať, že ste autorom diela a pre prípadný spor s iným autorom podobného diela môže byť dôležité vedieť preukázať, kedy dielo vzniklo. Napríklad, ak by ste učebný program vydali knižne, je zrejmý dátum vydania, čo je dobrý dôkaz o čase vzniku diela. Podobne je to aj s kreslenými postavičkami, ktoré sú súčasťou pomôcok, tiež predstavujú dielo autora, ktorý postavičky nakreslil.

 

Autorské právo má osobnostný a majetkový rozmer. Osobnostný rozmer zaručuje autorovi predovšetkým právo na označovanie diela svojím menom, na rozhodovanie o zverejnení a šírení diela, ako aj právo na ochranu pred zmenou alebo zásahom do diela. Majetkový rozmer autorského práva zahŕňa najmä právo udeliť súhlas a prípadne požadovať odmenu za vyhotovenie rozmnoženiny diela, za verejné rozširovanie diela, alebo za spracovanie prekladu alebo adaptácie diela.

 

V prípade, ak niekto prejaví záujem o Váš program a Vy budete mať v úmysle umožniť využitie svojho učebného programu, je vhodné uzatvoriť zmluvu, ktorá podrobnejšie vymedzí Vaše práva a určí povinnosti druhej strany v tejto súvislosti. Pre prípravu a negociáciu takejto licenčnej zmluvy je vhodné angažovať právnika.

Zdieľajte!

0

You May Also Like