Mení sa postup pri vydržaní nehnuteľnosti?

Mení sa postup pri vydržaní nehnuteľnosti?

Moja mama 20 rokov užíva záhradu ako svoju vlastnú, stará sa o ňu, má ju oplotenú, pestuje na nej ovocné stromy, kvety a zeleninu. Na liste vlastníctva ale mama nie je zapísaná ako vlastníčka parciel, ktoré tvoria záhradu. Niektoré parcely sú na liste vlastníctva aspoň čiastočne zapísané na jej starú mamu, ktorá zomrela pred 20 rokmi. Pri iných parcelách figurujú ako vlastníci rôzni ľudia, ktorých ani nepoznáme alebo takí, ktorí už nežijú. Už dávnejšie sme sa chystali dať túto záležitosť do poriadku a zabezpečiť podpis notárskej zápisnice o vydržaní nehnuteľnosti. Počuli sme však, že sa právna úprava zmenila a už to nie je možné. Teraz je vraj potrebné podať návrh na súd. Je to pravda? Čo to pre nás znamená? Je to zmena k lepšiemu oproti notárskej zápisnici?

Právna úprava postupu pri potvrdení vydržania sa naozaj zmenila. Zmena platí od 1. 5. 2021 a znamená, že notári stratili oprávnenie osvedčovať vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Do konca tohto mesiaca toto právo notári ešte majú a tak teoreticky by ste do 30. apríla 2021 mohli stihnúť zabezpečiť, aby notár osvedčil vyhlásenie o vydržaní záhrady Vašou mamou.

 

Notárovi je potrebné doložiť všetky dokumenty potvrdzujúce oprávnenosť, trvanie a nepretržitosť držby. K týmto dokumentom patria najmä písomné potvrdenia tých osôb, ktorí sú ako vlastníci zapísaní na liste vlastníctva, že nemajú výhrady k tomu, aby ako vlastníčka záhrady bola zapísaná Vaša mama. Podpisy na potvrdeniach musia byť úradne overené. Okrem toho sa notárovi predkladá vyjadrenie obce, v katastri ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, že vydržaním nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy. Ak sa záhrada nachádza mimo zastavaného územia obce, predkladá sa notárovi aj vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu alebo Lesov Slovenskej republiky pri tých vlastníkoch, za ktorých sú správou pozemkov poverené tieto úrady. Ak sa úrady nevyjadria, mali by prejsť aspoň 3 mesiace od dátumu doručenia vašej žiadosti o vyjadrenie, aby mohol notár zápisnicu o vydržaní spísať.

 

Od začiatku mája teda bude pre získanie potvrdenia o vydržaní potrebné podať návrh na okresný súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Návrh musí podať Vaša mama, resp. osoba, ktorú Vaša mama splnomocní, napríklad Vy alebo advokát. Podobne ako pri osvedčovaní notárom, aj súdu je potrebné doložiť dôkazy potvrdzujúce, že Vaša mama skutočne nepretržite, dobromyseľne a oprávnene užívala záhradu ako svoju vlastnú aspoň po dobu desiatich rokov. Civilný mimosporový poriadok, ktorý upravuje konanie o potvrdení vydržania ako nový typ mimosporového konania, neuvádza presne, aké dokumenty je navrhovateľ povinný predložiť. Dá sa však predpokladať, že takéto listinné dôkazy budú tiež predstavovať vyhlásenia aspoň niektorých osôb, ktoré sú zapísané ako vlastníci na liste vlastníctva o tom, že Vaša matka nehnuteľnosť nepretržite užíva aspoň 10 rokov ako svoju vlastnú. Súd najskôr preskúma oprávnenosť podania a môže Vás vyzvať, aby ste doložili ďalšie dôkazy, alebo môže vykonať šetrenie sám. Ak súd bude mať  za to, že nie sú splnené predpoklady na to, aby v konaní o potvrdení vydržania pokračoval, návrh zamietne. V opačnom prípade vydá tzv. vyzývacie uznesenie.

 

Toto je značný rozdiel oproti postupu pri osvedčovaní vyhlásenia o vydržaní notárom. Pri notárskom postupe sa mohlo stať, že sa tí, ktorí sa tiež cítili oprávnenými vlastníkmi pozemku, o procese potvrdzovania vydržania vôbec nedozvedeli, a tak mohlo dôjsť k potvrdeniu vydržania aj takých pozemkov, kde nemuseli byť skutočne splnené predpoklady na vydržanie, napríklad nepretržitosť držby pozemku alebo potrebná doba držby pozemku. Práve toto bol hlavný dôvod, prečo došlo k zmene v postupe pri potvrdzovaní vydržania.

 

Ak súd vydá vyzývacie uznesenie, doručí ho do vlastných rúk všetkým, ktorí sú ako vlastníci zapísaní na liste vlastníctva k dotknutému pozemku. Vyzývacie uznesenie súd doručí tiež správcovi lesného pozemku a Slovenskému pozemkovému fondu. Zároveň uverejní vyzývacie uznesenie v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Dôležité je tiež doručenie vyzývacieho uznesenia katastru nehnuteľností, ktorý v liste vlastníctva vyznačí poznámku o vedení konania o potvrdení vydržania. Takto sa o konaní môže dozvedieť naozaj široký okruh osôb. Vo vyzývacom uznesení súd určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov na podanie námietok proti vydržaniu. Námietky však môžu podať aj iné osoby, nielen osoby zapísané v liste vlastníctva. Môžu to byť aj dedičia týchto osôb alebo aj úplne cudzie osoby. Musia ale dosvedčiť tie skutočnosti, ktorými vyvracajú, že navrhovateľ splnil predpoklady vydržania.

 

Ak však uplynie lehota určená súdom na podanie námietok márne, alebo ak súd podané námietky vyhodnotí ako nedôvodné, dôjde k vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania. Na základe takého uznesenia súdu potom katastrálny odbor okresného úradu zapíše Vašu mamu ako vlastníčku záhrady do katastra nehnuteľností tzv. záznamom.

 

Či je potvrdzovanie vydržania súdom lepší postup ako osvedčovanie notármi, je ťažké povedať. Určite bude celý proces trvať dlhšie. Odhadujeme, že 6-mesačná námietková lehota je len zlomok času, ktorý môže celé konanie o potvrdení vydržania trvať. Najmä v prípade, ak bude vlastníkov zapísaných v liste vlastníctva mnoho, ak budú podané námietky, ak bude súd námietky skúmať, prípadne ak bude vykonávať vlastné šetrenie. Pri rýchlosti práce našich súdov si dovoľujeme odhadnúť, že dvojročná doba trvania takéhoto konania je ten optimistický variant. Súdny poplatok v prípade tohoto nového typu konania je 99,50 eura. To je síce menej ako poplatok notárovi, ktorému sa platil poplatok vypočítaný z hodnoty pozemku, ďalšie náklady však môže vyvolať potreba angažovania advokáta alebo iného zástupcu, ktorý návrh na vydanie potvrdenia o vydržaní spíše a inštruuje Vás ohľadom zabezpečenia potrebných dôkazov, pokiaľ si na to nebudete trúfať sami. Postup na súde pravdepodobne naozaj prinesie väčšiu právnu istotu a viac prekážok pre nekalé osvedčovanie vydržania. Rýchlosti a pružnosti celého procesu však asi nepomôže.

Zdieľajte!

0

You May Also Like