Krivak & Co

Sporová agenda

SPOROVÁ AGENDA

V sporoch máme vysoké percento úspešnosti

Zastupujeme žalobcov aj žalovaných v civilných sporoch pred súdmi. Najviac úspechov sme mali v sporoch o náhradu škody (vrátane škody spôsobenej nesprávnym rozhodnutím štátu), v sporoch medzi akcionármi alebo spoločníkmi, v sporoch súvisiacich s financovaním, v pracovno-právnych sporoch, v sporoch o preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej moci (správne súdnictvo). Podávali sme aj viaceré ústavné sťažnosti a docielili konštatovanie porušenia ústavných práv.

Pri posudzovaní možnosti úspechu v spore sa nebránime odhadu percentuálnej kvantifikácie možného výsledku sporu.