Krivak & Co

Zdravotnícke právo

ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO

Zdravotnícke právo

V oblasti zdravotníckeho práva sa zameriavame najmä na oblasť práv prijímateľov a prijímateliek zdravotnej starostlivosti, napríklad v súvislosti s právom na informovaný súhlas, s právami rodičov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ich deťom, so zdravotnou dokumentáciou a prístupom k nej, s právom na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, či s právom na dôstojné a rovné zaobchádzanie. Prijímateľom a prijímateľkám zdravotnej starostlivosti, ale aj jej poskytovateľom, poskytujeme v tejto oblasti poradenstvo, ale aj pomoc s obracaním sa na príslušné orgány, resp. zastupovanie pred nimi (napríklad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, samosprávne kraje, Ministerstvo zdravotníctva SR). Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ponúkame v týchto oblastiach aj vzdelávanie, a to tak pre manažmenty, ako aj pre zdravotníckych pracovníkov a pracovníčky všetkých úrovní, a tiež pomoc pri tvorbe interných pravidiel a predpisov.

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zabezpečujeme tiež širokú škálu služieb, ktoré im umožnia napĺňať ich zákonné povinnosti vyplývajúce zo zdravotníckych predpisov, ale aj akékoľvek iné právne služby, ktoré potrebujú na zabezpečenie každodennej prevádzky v kontexte pracovnoprávnych, nájomných, obchodnoprávnych či iných právnych vzťahov.