Krivak & Co

Rovnosť v odmeňovaní

ROVNOSŤ V ODMEŇOVANÍ

Rovnosť v odmeňovaní

Osobitne sa špecializujeme aj na zabezpečovanie práva na rovné odmeňovanie a v rámci toho aj na zabezpečovanie súladu interných nastavení a konania zamestnávateľov so smernicou EÚ o transparentnosti v odmeňovaní. Keďže táto smernica nadväzuje na doteraz platné smernice EÚ a judikatúru Súdneho dvora EÚ, ako aj na domácu antidiskriminačnú legislatívu, v ktorých máme hĺbkovú expertízu, všetkým typom zamestnávateľov vieme poskytnúť kvalitný a komplexný servis týkajúci sa zabezpečovania rovnakého odmeňovania za prácu rovnakej hodnoty a prípravu na plnenie všetkých úloh, ktoré im vyplynú z uvedenej smernice. Táto príprava zahŕňa aj vzdelávanie, ktoré vieme poskytnúť Vášmu manažmentu, ale aj ďalším zamestnancom a zamestnankyniam na všetkých úrovniach.

Okrem pomoci s nastavovaním rodovo neutrálnych kritérií na určovanie odmien, úrovní odmien a platového postupu, či pomoci s určením, či v konkrétnych prípadoch ide o prácu rovnakej hodnoty, vieme zamestnávateľom pomôcť aj s identifikovaním príčin rodových mzdových rozdielov či s nastavením systémových opatrení, ktorými bude možné rodové mzdové rozdiely eliminovať. Zároveň vieme zamestnávateľov posilniť v aplikácii rodovo nediskriminačných prístupov pri ďalších aspektoch pracovnoprávnych vzťahov, ktoré prispievajú k rodovým mzdovým rozdielom – napríklad pri prijímaní do zamestnania, pri postupe v zamestnaní či pri návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Keďže smernica v mnohých aspektoch práva na rovné odmeňovanie počíta aj so zástupcami zamestnancov, Krivak & Co poskytuje širokospektrálne služby aj im.

Zákaz diskriminácie v odmeňovaní sa na Slovensku vzťahuje na celú škálu ďalších zakázaných diskriminačných dôvodov (okrem pohlavia a rodu sú to napríklad aj zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia či etnicita). Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu sa v slovenskom právnom poriadku dokonca aplikuje aj bez potreby existencie zakázaných diskriminačných dôvodov. V Krivak & Co Vám vieme pomôcť s akýmikoľvek porušeniami práva na rovnakú odmenu za rovnakú prácu.

Ak ste osobou, ktorej právo na rovnakú odmenu za rovnakú prácu bolo porušené, vieme Vám poskytnúť konzultácie k Vašim právnym možnostiam, ako aj zastupovanie pred súdom či pred inšpektorátom práce.