Krivak & Co

Stavebné právo a práva k nehnuteľnostiam

STAVEBNÉ A POZEMKOVÉ PRÁVO

Stavebné právo a práva k nehnuteľnostiam

Klientom a klientkam poskytujeme právne poradenstvo pri nadobúdaní, predaji, prenájme aj darovaní nehnuteľností vrátane spracovania príslušných zmlúv, ich negociácie a spracovania ostatných právnych dokumentov. Súčasťou poradenstva je aj vykonávanie právneho auditu kupovaných nehnuteľností.

Pripravujeme a revidujeme zmluvy týkajúce sa práv k nehnuteľnostiam, najmä zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, záložné zmluvy, zmluvy o vecných bremenách a zmluvy o predkupnom práve.

Vykonávame vyporiadanie podielového spoluvlastníctva i bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Je len samozrejmé, že zastupujeme klientov vo vlastníckych sporoch.

Naši právnici a právničky majú bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov a klientok v stavebných konaniach, v súdnych sporoch týkajúcich sa rozhodnutí stavebných úradov a v pozemkových sporoch.

NAŠE ÚSPECHY