Krivak & Co

Stavebné a pozemkové právo

STAVEBNÉ A POZEMKOVÉ PRÁVO

Stavebné a pozemkové právo

Poskytujeme klientom právne poradenstvo pri nadobúdaní, predaji, prenájme aj darovaní nehnuteľností vrátane spracovania príslušných zmlúv, ich negociácie a spracovania ostatných právnych dokumentov. Súčasťou poradenstva je aj vykonávanie právneho auditu kupovaných nehnuteľností.

Pripravujeme a revidujeme zmluvy týkajúce sa práv k nehnuteľnostiam, najmä zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, záložné zmluvy, zmluvy o vecných bremenách a zmluvy o predkupnom práve. 

Vykonávame vyporiadanie podielového spoluvlastníctva i bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Je len samozrejmé, že zastupujeme klientov vo vlastníckych sporoch.

Naši právnici majú bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov v stavebných konaniach, v súdnych sporoch týkajúcich sa rozhodnutí stavebných úradov a v pozemkových sporoch.