Krivak & Co

Pracovné právo

PRACOVNÉ PRÁVO

Pracovné právo

Našim klientom- zamestnávateľom poskytujeme právne poradenstvo pri príprave vzorových alebo individuálnych pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv a interných firemných predpisov v oblasti pracovného práva (najmä pracovný poriadok, interné predpisy na zamedzenie diskriminácie na pracovisku, registratúrny poriadok, bezpečnostný projekt, koncepciu politiky BOZP či program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti). Zamestnávateľom asistujeme aj pri ukončovaní pracovného pomeruhromadnom prepúšťaní, pri prideľovaní a presune zamestnancov a zamestnankýň, pri zavádzaní opatrení na zabezpečenie transparentnosti a rovnosti v odmeňovaní a v procese kolektívneho vyjednávania. Poskytli sme množstvo konzultácií a právnych stanovísk týkajúcich sa zodpovednosti v pracovnoprávnych vzťahoch, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či dodržiavania zákazu diskriminácie.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je aj poradenstvo a zastupovanie zamestnávateľov, zamestnancov a zamestnankýň pri komunikácii s inšpektorátmi práce a inými orgánmi verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov.

Našich klientov a klientky, či už zamestnancov, zamestnankyne alebo zamestnávateľov zastupujeme v pracovnoprávnych sporoch s významnými úspechmi pred okresnými, krajskými a aj Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Neraz sa nám však podarilo dosiahnuť úspešné ukončenie sporu aj mimosúdnymi rokovaniami a dohodou strán sporu.

Naše služby poskytujeme aj odborovým organizáciám a odborovým zväzom.

NAŠE ÚSPECHY