Krivak & Co

Antidiskriminačné právo

ANTIDISKRIMINAČNÉ PRÁVO

V oblasti antidiskriminačného práva máme hĺbkovú expertízu

Okrem antidiskriminačného zákona a súvisiacich vnútroštátnych predpisov sa výborne orientujeme aj v antidiskriminačných smerniciach EÚ a medzinárodnom práve.

Klientom a klientkam vieme poskytnúť komplexný právny servis v oblasti zákazu diskriminácie a iných porušení zásady rovnakého zaobchádzania, a to bez ohľadu na to, či sú zamestnávateľmi, poskytovateľmi tovarov alebo služieb, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb či vzdelávania, alebo sú osobami, ktoré sa cítia byť diskriminované.

Zamestnávateľom ponúkame širokú škálu služieb na riešenie každodenných situácií a problémov, ale aj na zabezpečenie dobrých systémových nastavení, rešpektujúcej, inkluzívnej a spravodlivej klímy na pracovisku a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Ponúkame napríklad:

  • tvorbu a revíziu interných predpisov, individuálnych a kolektívnych zmlúv;
  • nastavovanie opatrení a procesov smerujúcich k predchádzaniu i eliminácii priamej či nepriamej diskriminácie v rôznych fázach a aspektoch pracovnoprávnych vzťahov vrátane prijímania do zamestnania, pracovných podmienok, kariérneho rastu, odmeňovania či prepúšťania;
  • asistenciu pri tvorbe opatrení smerujúcich k prevencii a potláčaniu obťažovania, sexuálneho obťažovania, šikany a iných foriem nedôstojného zaobchádzania;
  • asistenciu a podporu pri tvorbe a implementácii politík rovnosti, diverzity a inklúzie;
  • asistenciu pri internom prešetrovaní sťažností na diskrimináciu či iných podnetov alebo podozrení z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania;
  • pomoc pri riešení konfliktov a sporov týkajúcich sa diskriminácie, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi;
  • vzdelávanie manažmentu, personalistiek a personalistov a ďalších zamestnancov a zamestnankýň všetkých úrovní.

Pomoc s nastavovaním vnútorných stratégií a procesov na zabezpečovanie rovnosti, nediskriminácie a inklúzie, s tvorbou interných predpisov a postupov v tejto oblasti, revíziu zmlúv a iných dokumentov, asistenciu pri internom prešetrovaní, zastupovanie v rôznych typoch konaní, ale aj vzdelávanie na rôzne témy vieme ponúknuť aj množstvu ďalších subjektov, napríklad poskytovateľom tovarov a služieb, vzdelávacím inštitúciám, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, orgánom miestnej samosprávy či profesijným organizáciám.

Osobám, ktoré sa cítia byť diskriminované, ponúkame okrem zastupovania pred súdmi či inými orgánmi aj konzultácie k možnostiam riešenia ich situácie a zabezpečeniu dôkazov.

V kontexte porušovania práva na rovné zaobchádzanie a nediskrimináciu vrátane zákazu obťažovania máme skúsenosti aj s podporou detí, rodičov a škôl pri potláčaní šikany.