Krivak & Co

Verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Komplexné poradenstvo vo verejnom obstarávaní

Poskytujeme právne služby v priebehu celého procesu verejného obstarávania vrátane zastupovania v súdnych konaniach a v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie.

Záujemcom a uchádzačom poskytneme právne poradenstvo pri

 • spracovaní ponuky do verejného obstarávania,
 • spracovaní odpovedí na otázky verejného obstarávateľa k predloženej ponuke,
 • posudzovaní súladu súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní,
 • príprave námietok a žiadostí o nápravu,
 • príprave správnych žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie,
 • príprave žalôb na určenie neplatnosti zmluvy, ktorá bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania.

Verejným obstarávateľomobstarávateľom poskytneme právne poradenstvo pri

 • posúdení súladu súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní,
 • vypracovaní návrhu obchodných podmienok pre uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, ako súčasti súťažných podkladov,
 • príprave vysvetlení potrebných na vypracovanie ponuky,
 • zabezpečení komunikácie so záujemcami/uchádzačmi a s Úradom pre verejné obstarávanie,
 • právnej podpore pri vyhodnocovaní predložených ponúk,
 • zabezpečení všetkých činností súvisiacich s vybavením revíznych postupov,
 • príprave správnych žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.