Krivak & Co

Trestné právo

TRESTNÉ PRÁVO

Trestné právo

Poskytujeme  komplexné právne služby v oblasti trestného práva, v rámci ktorého zastupujeme klientov a klientky v rôznych procesných postaveniach. Zastupujeme ich v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, prokuratúrou alebo súdmi.

Klientom a klientkam v procesnom postavení obvineného/obvinenej sa snažíme poskytnúť všetky dostupné právne prostriedky na ich obhajobu. Vypracujeme stratégiu obhajoby vrátane právneho rozboru. Pre klienta alebo klientku v postavení obvineného/obvinenej vieme dosiahnuť čo možno najlepšiu dohodu o vine a treste a túto dohodu obhájiť pred súdom.

Spolupracujeme so znalcami a znalkyňami z príslušných odvetví a odborov, vždy s cieľom dosiahnuť čo možno najlepší výsledok pre klienta alebo klientku.

Klientov a klientky zastupujeme aj v procesnom postavení poškodených pri uplatňovaní ich práv, najmä práva na navrhovanie a vykonanie dôkazov,  práva na náhradu škody v adhéznom konaní a pri uplatňovaní iných nárokov.