Krivak & Co

Sporová agenda

SPOROVÁ AGENDA

Máme za sebou mnoho významných a úspešných súdnych sporov

Pred súdmi zastupujeme klientov a klientky v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych sporoch.

Najviac úspechov sme mali v sporoch o náhradu škody, v sporoch medzi akcionármi alebo spoločníkmi, v sporoch súvisiacich s financovaním, v pracovnoprávnych sporoch a vo významných sporoch o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia štátneho orgánu (správne súdnictvo). Špecializujeme sa aj na antidiskriminačné spory.

Naši právnici a právničky, ktorí sa špecializujú na sporovú agendu, sú odborne podkutí, s bohatými skúsenosťami, excelentnými argumentačnými schopnosťami a presvedčovacími zručnosťami. Aj preto sa im podarilo vo viacerých prípadoch zvrátiť zdanlivo prehratý spor.

NAŠE ÚSPECHY