Krivak & Co

Sporová agenda

SPOROVÁ AGENDA

Máme za sebou mnoho úspešných významných súdnych sporov

Zastupujeme klientov v občianskych, obchodných a pracovno-právnych sporoch pred súdmi.

Najviac úspechov sme mali v sporoch o náhradu škody, v sporoch medzi akcionármi alebo spoločníkmi, v sporoch súvisiacich s financovaním, v pracovno-právnych sporoch, vo významných sporoch o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia štátneho orgánu (správne súdnictvo).

Naši advokáti, ktorí sa špecializujú na sporovú agendu sú skvelí právnici s excelentnou presvedčovacou zručnosťou a skúsenosťami. Aj preto sa im podarilo vo viacerých prípadoch zvrátiť zdanlivo prehratý spor.