Krivak & Co

Právo obchodných spoločností

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Radi sa staneme „domácim lekárom“ Vašej firmy

Poskytujeme právne služby týkajúce sa každej životnej etapy firmy. Od založenia spoločnosti, cez všetky typy zmien ako napríklad zmeny zakladateľských dokumentov, zmeny vo vlastníckej štruktúre, prevody obchodných podielov, znižovanie a zvyšovanie základného imania, až po zrušenie a likvidáciu firmy. Zastupujeme klientov a klientky tiež pri vymáhaní pohľadávok a poskytujeme férové právne služby aj v oblasti konkurzného práva.

Radíme klientom pri podnikaní a sme im k dispozícii pri riešení každodenných, ale aj výnimočných právnych situácií. V spolupráci s daňovými odborníkmi a audítormi vieme nájsť riešenie akýchkoľvek problémov. Patrí sem úprava zmluvných vzťahov s partnermi a dodávateľmi, usporiadanie vnútrofiremných záležitostí, úprava vzťahu k štátnym orgánom a samosprávam. Patria sem aj komplexné služby a podpora v oblasti zákazu diskriminácie, dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania a podpory diverzity a inklúzie, a to tak vo vzťahu k vašim zamestnancom a zamestnankyniam, ako aj vo vzťahu k vašim klientom a klientkam.

Zaistíme tiež súlad vo fungovaní Vašej spoločnosti vo vzťahu k právnym predpisom, ktoré sa na ňu vzťahujú. Aktuálne je to najmä oblasť GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), AML (Boj proti praniu špinavých peňazí v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu), RPVS a ZHS (registrácia firiem obchodujúcich so štátom v Registri partnerov verejného sektora a v Zozname hospodárskych subjektov),  Transfer pricing (dokumentácia pokrývajúca transakcie medzi závislými osobami) a oblasť transparentnosti v odmeňovaní (na základe smernice EÚ o transparentnosti v odmeňovaní).

Zabezpečíme sídlo pre Vašu firmu s adresou v Bratislave – Starom Meste a s tým spojené služby, najmä správu elektronickej schránky a preberanie listových zásielok.

NAŠE ÚSPECHY