Rok: 2020

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo prehľad obmedzení pri jednotlivých spôsoboch doprav na svojej stránke. Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.   Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len: nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar, osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným…

Pozrieť viac
0

Zatvorenie škôl viedlo k prijatiu novely tzv. školského zákona.   Cieľom zákona je umožniť v presne vyšpecifikovaných situáciách ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie…

Pozrieť viac
0

Postup súdov, exekútorov, plynutie lehôt V súvislosti s COVID-19 došlo k prijatiu legislatívy, ktorá upravuje plynutie lehôt a výkon justície – účasť na pojednávaniach, nariaďovanie pojednávaní, vykonávanie pojednávaní a pod.   Z dôvodovej správy k prijatej úprave vyplýva, že časť opatrení je koncipovaná ako opatrenia dočasného charakteru (do 30. apríla 2020), pričom predkladateľ nevylučuje ďalšie predĺženie tohto…

Pozrieť viac
0

Bolo nevyhnutné uzavrieť určité prevádzky, aby sa ľudia nesústreďovali v uzavretých priestoroch a predišlo sa tak rýchlemu šíreniu vírusu z človeka na človeka. Prevádzky, ktoré mohli zostať otvorené, musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia.   1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (ďalej len „Opatrenie ÚVZ“) č.…

Pozrieť viac
0

Došlo k plošnému uzavretiu prevádzok určeného druhu alebo zákazu poskytovania služieb

Zamestnávatelia sú povinní zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na tento účel sú povinní vykonať opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci podľa čl. 3 a čl. 8 Zákonníka práce[1]. Pri uplatňovaní týchto opatrení vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, …

Pozrieť viac
0

391/2019 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Sone GABORČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))   Z Dôvodovej…

Pozrieť viac
0

209/2019 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú…

Pozrieť viac
0