Rok: 2020

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. 170/2018 Z Dôvodovej správy: Návrh zákona reaguje na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených…

Pozrieť viac
0

Návrh zákona zo 4.6.2020 Text návrhu Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vsúvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Pozrieť viac
0

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Predkladateľ : Ministerstvo spravodlivosti SR) Z Dôvodovej správy: Návrh zákona má zabezpečiť efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie  jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie…

Pozrieť viac
0

Návrh zákona z 28.5.2020 Text návrhu Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)) Z Dôvodovej správy: Cieľom je umožniť športovým organizáciám, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia…

Pozrieť viac
0

Núdzový stav a opatrenia upravujúce každodenný život ľudí V súčasnosti platia na Slovensku v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom viaceré opatrenia upravujúce každodenný život ľudí. Nasledujúce informácie majú za cieľ pomôcť ľahko sa zorientovať v aktuálnom dianí, prípadne získať podrobnosti ku konkrétnym otázkam, a to všetko na jednom mieste. Aktuálne informácie budeme pre vás …

Pozrieť viac
0

  Vláda prijala opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje vstup štátnych občanov Slovenskej republiky zo zahraničia na územie Slovenskej republiky. Opatrenie ÚVZ č. OLP/3353/2020 z 29.04.2020 sa venuje podmienkam, ktoré musia uvedené skupiny osôb dodržať.   Tento článok má slúžiť na ľahšie zorientovanie sa v texte daného opatrenia,…

Pozrieť viac
0

Vyhlásenie núdzového stavu upravuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.   V Čl. 5 ods. 1 daného zákona nájdeme ustanovenie, ktoré definuje, čo je to núdzový stav a podmienky jeho vyhlásenia.   ,,Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo…

Pozrieť viac
0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prevádzkuje stránku pomahameludom.sk, prostredníctvom ktorej môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti, prípadne o finančnú podporu pre živnostníkov či iné samostatne podnikajúce osoby.   Pomoc je určená:   1. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť…

Pozrieť viac
0

Po vyhlásení núdzového stavu začali viacerí zamestnávatelia prijímať opatrenia a uskutočňovať zmeny na pracovisku. Všetky zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch je však potrebné uskutočniť v súlade so zákonom. Bolo preto nevyhnutné prijať zákon, ktorým možno zmeny účinne realizovať.   Novelou č. 66/2020 Z. z. Zákonníka práce sa doplnilo nové ustanovenie § 250b uplatňujúce sa…

Pozrieť viac
0

1. Fáza Aktuálne sú od 22.04.2020 otvorené : obchody a prevádzky služieb do 300 m2 plochy, verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov.   V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia. Trhoviská…

Pozrieť viac
0