Kategória: Články a rady

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Konateľ nezodpovedá v absolútnej miere za každú stratu alebo chybné obchodné rozhodnutie spoločnosti V zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka právne úkony spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len ako „s. r. o.“) ako právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby – teda štatutárny orgán.…

Pozrieť viac
0

Čo priniesli nové pravidlá Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) prinieslo jednotné pravidlá ochrany osobných údajov v Európskej únii. V niektorých ohľadoch bola slovenská právna úprava pred prijatím Všeobecného nariadenia prísnejšia ako terajšia. Podľa nášho názoru však bola najmä kvalitatívne iná. Použijúc slová Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktoré uverejnil…

Pozrieť viac
0

Pro Bono prípad Latinské slovo ius (právo) je odvodené od slova iustitia (spravodlivosť). Uvedené sme si v našej advokátskej kancelárii pripomenuli, keď nás požiadal o pomoc náš klient. Tvrdil, že starej panej  sa deje bezprávie. Chcel, aby sme pomohli, kým stará pani nepríde o všetky pozemky.   Nezaváhali sme, pretože sa jednalo o očividný…

Pozrieť viac
0

Novela zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie predložil novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov. Cieľom je zvýšenie transparentnosti, skrátenie viacerých lehôt, úprava zrozumiteľnosti a zjednodušenie zákona. Jedná sa o obsiahlu novelu, prostredníctvom ktorej ÚVO navrhlo 111 legislatívnych opatrení, niektoré konkrétne uvádzame ďalej.…

Pozrieť viac
0

Prezident podpísal vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch v znení neskorších právnych predpisov. V roku 2018 si pripomíname 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Pri tejto…

Pozrieť viac
0

V Zbierke zákonov bola vyhlásená novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa odstraňujú výkladové problémy súvisiace so správou bytového domu. Ide o spresnenie výkladu v praxi, čo umožní efektívnejšiu správu bytového domu. Taktiež prináša účinnejšie mechanizmy kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domu…

Pozrieť viac
0

Bežný príbeh dvoch spoločníkov s.r.o. alebo čo si treba premyslieť pred založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) Tento príspevok nie je odborný článok. Na konkrétnom prípade v ňom približujeme niektoré práva a povinnosti spoločníkov a konateľov pri spoločnom podnikaní. Príspevok patrí do kategórie „populárno-náučného“ čítania pre neprávnikov, ktorých téma zaujíma, alebo ktorí uvažujú…

Pozrieť viac
0

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Občianskeho zákonníka v reakcií na nález Ústavného súdu SR, sp. zn.  PL. ÚS 11/2016-60. Týmto nálezom Ústavný súd SR rozhodol, že ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších…

Pozrieť viac
0

Zverejnené 09. 07. 2018 – 28. týždeň Schválená novela Autorského zákona Prezident SR podpísal novelu zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Novelou sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich  s autorským právom, ktorou sa zlepšuje dostupnosť diel pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté…

Pozrieť viac
0

Firemná kultúra – zodpovedné podnikanie a dobrá povesť Slovenské firmy pripisujú stále väčší dôraz na zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi. A dôvodom nie je len to, že štát dodržiavanie predpisov kontroluje a ich porušovanie sankcionuje. Dodržiavanie predpisov začína aj u nás patriť k firemnej kultúre a stáva sa podstatnou súčasťou zodpovedného podnikania a dobrej povesti jednotlivých…

Pozrieť viac
0