Krivak & Co

Martina Palušková

PRÁVNIČKA S 13-ROČNOU PRAXOU

„Dobrého právnika robí schopnosť porozumieť problému, nájsť riešenie a presvedčiť o jeho správnosti.“

Vyštudovala som právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prax právnika som začala na Generálnom riaditeľstve Železníc Slovenskej republiky, kde som počas deviatich rokov získala bohaté skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, práva informačných technológií, tvorby rôznych typov zmlúv, aj v sporovej agende. Spolupracovala som na príprave súťažných podkladov a bola som členkou komisií na vyhodnotenie ponúk eurofondových zákaziek na modernizáciu železničnej infraštruktúry, poskytovanie služieb stavebného dozoru, či dodávku informačno-komunikačných technológií.

Tiež som úspešne viedla viaceré súdne spory vo veci určenia nezákonnosti rozhodnutí správnych orgánov.

Súčasťou advokátskej kancelárie Krivak & Co. som od februára 2020.

Za svoju výhodu ako právnika považujem skvelé logické a analytické myslenie, nachádzanie kreatívnych riešení, výborné argumentačné schopnosti a schopnosť spracovať maximálne zrozumiteľný a presvedčivý text.

ŠPECIALIZÁCIA

Verejné obstarávanie, právo informačných technológií, správne súdnictvo

KONTAKT