LEgal news

Novinky z právneho sveta

LEGAL NEWS

S?stred?me sa na dosiahnutie najlep?ieho
v?sledku pre na?ich klientov

V Legal News V?m prin??ame inform?cie o nov?ch pr?vnych predpisoch alebo o n?vrhoch zmien v existuj?cich pr?vnych predpisoch. Niekedy prispievame aj ?l?nkami k pr?vnym ot?zkam, ktor?mi sa aktu?lne zaober?me, alebo ktor? pr?ve rezonuj? v spolo?nosti. Sna??me sa, aby boli na?e pr?spevky zrozumite?n? aj pre nepr?vnikov, no aby si zachovali pr?vnu odbornos?.aaa