Krivak & Co.

Legal news

Zverejnené v Zbierke zákonov v auguste 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.08.2019 – 31. týždeň 243/2019 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zverejnené v Zbierke zákonov v júli 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.07.2019 – 27. týždeň 188/2019 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 01.07.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019     Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.07.2019 – 27. […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zverejnené v Zbierke zákonov v júni 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 03.06.2019 – 23. týždeň 149/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Schválené: […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Krytie nemajetkovej ujmy pozostalých z povinného zmluvného poistenia

V zmysle ustanovenia § 11 Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Ochrana práva na súkromie zahŕňa širokú ochranu intímnej sféry, vnútorného myšlienkového, či citového života človeka, jeho život […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zverejnené v Zbierke zákonov v máji 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.05.2019 – 18. týždeň 115/2019 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky. Schválené: 29.04.2019                                                                           Platné: 01.05.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019 116/2019 […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zverejnené v Zbierke zákonov v apríli 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.04.2019 – 14. týždeň 84/2019 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 01.04.2019                                                                           Účinné: 02.04.2019 […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra

Povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra   S účinnosťou od 1. 11. 2018 došlo k zmene zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v súvislosti s novelou zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (novela vykonaná zákonom č. 52/2018 Z. z.). Na základe tejto novely sa do obchodného […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zverejnené v Zbierke zákonov v marci 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.03.2019 – 10. týždeň 62/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019 63/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Záznam o spracovateľských činnostiach podľa Všeobecného nariadenia

Právna úprava a terminológia Podľa článku 30 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 2016/679 (Všeobecné nariadenie) a §37 Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. (Zákon) je každý prevádzkovateľ (data controller) a každý sprostredkovateľ (data processor) povinný viesť záznamy o tých spracovateľských činnostiach (records on processing activities), za ktoré je zodpovedný. Výnimky z tejto povinnosti […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zverejnené v Zbierke zákonov v februári 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.02.2019 – 6. týždeň 27/2019 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí. Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.02.2019                                                                           Účinné: 04.02.2019 28/2019 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb […]Pozrieť viac

[df-share-content]

CHCETE ODOBERAŤ LEGAL NEWS?

ARCHÍV