Zverejnené v Zbierke zákonov vo februári 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov vo februári 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.02.2018 – 5. týždeň

24/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.

Schválené: 17.01.2018                                                                 Platné: 01.02.2018                                                                 Účinné: 01.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.02.2018 – 5. týždeň

25/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícii.

Schválené:                                                                                      Platné: 02.02.2018                                                                 Účinné: 02.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 03.02.2018 – 5. týždeň

26/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 17.01.2018                                                                 Platné: 03.02.2018                                                                 Účinné: 01.03.2018


27/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva o zastupovaní vo vízovom konaní.

Schválené:                                                                                      Platné: 03.02.2018                                                                 Účinné: 03.02.2018


28/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o vykonávaní zmluvy o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.

Schválené:                                                                                      Platné: 03.02.2018                                                                 Účinné: 03.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.02.2018 – 6. týždeň

29/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.

Schválené: 30.01.2018                                                                 Platné: 06.02.2018                                                                 Účinné: 15.02.2018


30/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške.

Schválené: 30.01.2018                                                                 Platné: 06.02.2018                                                                 Účinné: 15.02.2018


31/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30.01.2018                                                                 Platné: 06.02.2018                                                                 Účinné: 15.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.02.2018 – 6. týždeň

32/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave.

Schválené: 16.01.2018                                                                 Platné: 08.02.2018                                                                 Účinné: 08.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 10.02.2018 – 6. týždeň

33/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Schválené: 17.01.2018                                                                 Platné: 10.02.2018                                                                 Účinné: 01.05.2018


34/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Schválené: 31.01.2018                                                                 Platné: 10.02.2018                                                                 Účinné: 01.09.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.02.2018 – 7. týždeň

35/2018

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                      Platné: 14.02.2018                                                                 Účinné: 14.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 15.02.2018 – 7. týždeň

36/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu.

Schválené:                                                                                      Platné: 15.02.2018                                                                 Účinné: 15.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 16.02.2018 – 7. týždeň

37/2018

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z.

Schválené: 12.02.2018                                                                 Platné: 16.02.2018                                                                 Účinné: 01.03.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 19.02.2018 – 8. týždeň

38/2018

Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                      Platné: 19.02.2018                                                                 Účinné: 19.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 21.02.2018 – 8. týždeň

39/2018

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.

Schválené: 14.02.2018                                                                 Platné: 21.02.2018                                                                 Účinné: 23.03.2018


40/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                      Platné: 21.02.2018                                                                 Účinné: 21.02.2018


41/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Schválené:                                                                                      Platné: 21.02.2018                                                                 Účinné: 21.02.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.02.2018 – 8. týždeň

42/2018

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2018 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Schválené: 08. 02. 2018                                                                   Platné: 22. 02. 2018                                                                 Účinné: 01. 03. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 26.02.2018 – 9. týždeň

43/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 31. januára 2018 č. MF/006697/2018-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                      Platné: 26. 02. 2018                                                                 Účinné: 26. 02. 2018


44/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. februára 2018 č. MF/006554/2018-32, ktorým sa vykonávajú zmeny a doplnenia Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                      Platné: 26. 02. 2018                                                                 Účinné: 26. 02. 2018


45/2018

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. februára 2018 č. 27/2018 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018.

Schválené:                                                                                      Platné: 26. 02. 2018                                                                 Účinné: 26. 02. 2018


46/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. februára 2018 č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách.

Schválené:                                                                                      Platné: 26. 02. 2018                                                                 Účinné: 26. 02. 2018


47/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. februára 2018 č. 3/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky.

Schválené:                                                                                      Platné: 26. 02. 2018                                                                 Účinné: 26. 02. 2018


48/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky na roky 2018 – 2022.

Schválené:                                                                                      Platné: 26. 02. 2018                                                                 Účinné: 26. 02. 2018


49/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 07. 02 .2018                                                                 Platné: 28. 02. 2018                                                                 Účinné: 28 .02. 2018


50/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

Schválené: 06. 02. 2018                                                                 Platné: 28. 02. 2018                                                                 Účinné: 15. 03. 2018


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like