Zverejnené v Zbierke zákonov v marci 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v marci 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.03.2018 – 9. týždeň

51/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 01. 02. 2018                                                                   Platné: 01. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


52/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 01. 02. 2018                                                                   Platné: 01. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


53/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov

Schválené: 21. 02. 2018                                                                   Platné: 01. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 03. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 05.03.2018 – 09. týždeň

54/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 07. 02. 2018                                                                  Platné: 05. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 07.03.2018 – 10. týždeň

55/2018

Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.

Schválené: 06. 02. 2018                                                                  Platné: 07. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


56/2018

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 06. 02. 2018                                                                  Platné: 07. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


57/2018

Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 06. 02. 2018                                                                  Platné: 07. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


58/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30. 01. 2018                                                                  Platné: 07. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


59/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 08. 02. 2018                                                                  Platné: 07. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


60/2018

Zákon o technickej normalizácii.

Schválené: 06. 02. 2018                                                                  Platné: 07. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.03.2018 – 10. týždeň

61/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 06. 02. 2018                                                                 Platné: 08. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


62/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 07. 02. 2018                                                                  Platné: 08. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 04. 2018


63/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 14. 02. 2018                                                                  Platné: 08. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 05. 2018


64/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 08. 02. 2018                                                                 Platné: 08. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 05. 2018


65/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 06. 02. 2018                                                                  Platné: 08. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 07. 2018


66/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Schválené: 06. 02. 2018                                                                  Platné: 08. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 07. 2018


67/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Schválené: 14. 02. 2018                                                                  Platné: 08. 03. 2018                                                                  Účinné: 10. 03. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.03.2018 – 10. týždeň

68/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 01. 02. 2018                                                                  Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 25. 05. 2018


69/2018

Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 30. 01. 2018                                                                  Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 25. 05. 2018


70/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schválené: 01. 02. 2018                                                                  Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


71/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Schválené: 21. 02. 2018                                                                   Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


72/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.

Schválené: 26. 02. 2018                                                                  Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


73/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov.

Schválené: 26. 02. 2018                                                                  Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


74/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov.

Schválené: 26. 02. 2018                                                                  Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


75/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní.

Schválené:                                                                                         Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 09. 03. 2018


76/2018

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Schválené: 26. 02. 2018                                                                  Platné: 09. 03. 2018                                                                  Účinné: 09. 03. 2018


77/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                           Platné: 14. 03. 2018                                                                  Účinné: 14. 03. 2018


78/2018

Oznámenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 1521/2018/oLG-5, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                           Platné: 15. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


79/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nad zločinom agresie od 17. júla 2018 na základe článku 15 bis odsek 3 a článku 15 ter odsek 3 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.

Schválené:                                                                                           Platné: 15. 03. 2018                                                                  Účinné: 15. 03. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 17.03.2018 – 11. týždeň

80/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej.

Schválené:                                                                                           Platné: 17. 03. 2018                                                                  Účinné: 17. 03. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.03.2018 – 12. týždeň

81/2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín.

Schválené: 14. 03. 2018                                                                   Platné: 22. 03. 2018                                                                  Účinné: 31. 03. 2018


82/2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch.

Schválené: 14. 03. 2018                                                                  Platné: 22. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


83/2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z.

Schválené: 14. 03. 2018                                                                  Platné: 22. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


84/2018

Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. marca 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Schválené:                                                                                          Platné: 22. 03. 2018                                                                  Účinné: 22. 03. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 23.03.2018 – 12. týždeň

85/2018

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Schválené: 12. 03. 2018                                                                   Platné: 23. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 27.03.2018 – 13. týždeň

86/2018

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 1/2018, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Schválené:                                                                                        Platné: 27. 03. 2018                                                                  Účinné: 27. 03. 2018


87/2018

Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 13. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


88/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.

Schválené: 14. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


89/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka.

Schválené: 12. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


90/2018

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 01139-2018-OL,, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                         Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 31. 03. 2018


91/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12. 03. 2018                                                                    Platné: 31. 03. 2018                                                                 Účinné: 01. 04. 2018


92/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Schválené: 12. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


93/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty.

Schválené: 14. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


94/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky.

Schválené: 12. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


95/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

Schválené: 12. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


96/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete.

Schválené: 19. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


97/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Schválené: 19. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


98/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Schválené: 19. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


99/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zabezpečení radiačnej ochrany.

Schválené: 19. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


100/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody.

Schválené: 19. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


101/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia.

Schválené: 19. 03. 2018                                                                   Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


102/2018

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. marca 2018 č. S02933-2018-OL, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia.

Schválené:                                                                                        Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 31. 03. 2018


103/2018

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20. 03. 2018                                                                  Platné: 31. 03. 2018                                                                  Účinné: 01. 04. 2018


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like