Zverejnené v Zbierke zákonov v januári 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v januári 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 05.01.2018 – 1. týždeň

1/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatku.

Schválené:                                                                                             Platné: 05. 01. 20                                                               Účinné: 05. 01. 2018


2/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka.

Schválené: 28. 11. 2017                                                                          Platné: 05. 01. 2018                                                             Účinné: 15. 01. 2018


3/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára.

Schválené: 28. 11. 2017                                                                         Platné: 05. 01. 2018                                                             Účinné: 05. 01. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.01.2018 – 2. týždeň

4/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 12. 2017                                                                         Platné: 08. 01. 2018                                                             Účinné: 15. 01. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.01.2018 – 2. týždeň

5/2018

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov.

Schválené: 19. 12. 2017                                                                         Platné: 09. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 05. 2018


6/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a výskumu Moldavskej republiky.

Schválené:                                                                                               Platné: 09. 01. 2018                                                             Účinné: 09. 01. 2018


7/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Kubánskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.

Schválené:                                                                                              Platné: 09. 01. 2018                                                             Účinné: 09. 01. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.01.2018 – 2. týždeň

8/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 29. 11. 2017                                                                           Platné: 11. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 02. 2018


9/2018

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z.

Schválené: 02. 01. 2018                                                                          Platné: 11. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 02. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 12.01.2018 – 2. týždeň

10/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).

Schválené: 08. 12. 2017                                                                         Platné: 12. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 03. 2018


11/2018

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa.

Schválené: 19. 12. 2017                                                                          Platné: 12. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 05. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 13.01.2018 – 2. týždeň

12/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Schválené:                                                                                                 Platné: 13. 01. 2018                                                             Účinné: 13. 01. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 15.01.2018 – 3. týždeň

13/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Schválené: 10. 01. 2018                                                                           Platné: 15. 01. 2018                                                             Účinné: 15. 01. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.01.2018 – 3. týždeň

14/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Schválené: 10. 01. 2018                                                                          Platné: 18. 01. 2018                                                             Účinné: 18. 01. 2018


15/2018

Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

Schválené:                                                                                                 Platné: 18. 01. 2018                                                             Účinné: 19. 01. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 23.01.2018 – 4. týždeň

16/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov.

Schválené: 10. 01. 2018                                                                         Platné: 23. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 02. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 30.01.2018 – 5. týždeň

17/2018

Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Schválené: 28. 11. 2017                                                                         Platné: 30. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 09. 2018


18/2018

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 29. 11. 2017                                                                          Platné: 30. 01. 2018                                                             Účinné: 25. 05. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 31.01.2018 – 5. týždeň

19/2018

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 19. 01. 2018                                                                          Platné: 31. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 02. 2018


20/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja.

Schválené: 16. 01. 2018                                                                           Platné: 31. 01. 2018                                                             Účinné: 31. 01. 2018


21/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok.

Schválené: 16. 01. 2018                                                                          Platné: 31. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 02. 2018


22/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Schválené: 16. 01. 2018                                                                          Platné: 31. 01. 2018                                                             Účinné: 01. 02. 2018


23/2018

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                 Platné: 31. 01. 2018                                                             Účinné: 31. 01. 2018


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like