Zverejnené v Zbierke zákonov v septembri 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v septembri 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.09.2018 – 36. týždeň

248/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov.

Schválené:                                                                                               Platné: 04. 09. 2018                                                                          Účinné: 04. 09. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.09.2018 – 36. týždeň

249/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk.

Schválené:                                                                                                Platné: 06. 09. 2018                                                                          Účinné: 06. 09. 2018


250/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 9/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                Platné: 06. 09. 2018                                                                         Účinné: 06. 09. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 13.09.2018 – 37. týždeň

251/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

Schválené: 05. 09. 2018                                                                         Platné: 13. 09. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


252/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.

Schválené:                                                                                                Platné: 13. 09. 2018                                                                         Účinné: 15. 09. 2018


253/2018

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. septembra 2018 č. 2018/7986:7-60A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.

Schválené:                                                                                                Platné: 13. 09. 2018                                                                         Účinné: 13. 09. 2018


253/2018

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. septembra 2018 č. 2018/7986:7-60A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.

Schválené:                                                                                                Platné: 13. 09. 2018                                                                         Účinné: 13. 09. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.09.2018 – 38. týždeň

254/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru).

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 09. 2018                                                                         Účinné: 18. 09. 2018


255/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 09. 2018                                                                         Účinné: 18. 09. 2018


256/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 09. 2018                                                                         Účinné: 18. 09. 2018


257/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 09. 2018                                                                         Účinné: 18. 09. 2018


258/2018

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. S08321-2018-OL, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 09. 2018                                                                         Účinné: 18. 09. 2018


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 20.09.2018 – 38. týždeň

259/2018

Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia zo 07.09.2018 č. 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam.

Schválené:                                                                                                Platné: 20. 09. 2018                                                                         Účinné: 20. 09. 2018


260/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                Platné: 20. 09. 2018                                                                         Účinné: 20. 09. 2018


261/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                Platné: 20. 09. 2018                                                                         Účinné: 20. 09. 2018


262/2018

Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

Schválené:                                                                                                Platné: 20. 09. 2018                                                                         Účinné: 20. 09. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 21.09.2018 – 38. týždeň

263/2018

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                Platné: 21. 09. 2018                                                                         Účinné: 01. 10. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 24.09.2018 – 39. týždeň

264/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh.

Schválené: 12. 09. 2018                                                                         Platné: 24. 09. 2018                                                                         Účinné: 01. 10. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.09.2018 – 39. týždeň

265/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine.

Schválené: 05. 09. 2018                                                                         Platné: 25. 09. 2018                                                                         Účinné: 01. 10. 2018


266/2018

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020.

Schválené: 05. 09. 2018                                                                         Platné: 25. 09. 2018                                                                         Účinné: 01. 10. 2018


267/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave.

Schválené: 21. 08. 2018                                                                         Platné: 25. 09. 2018                                                                         Účinné: 25. 09. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 26.09.2018 – 39. týždeň

268/2018

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12. 09. 2018                                                                         Platné: 26. 09. 2018                                                                         Účinné: 15. 10. 2018


269/2018

Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 11. 09. 2018                                                                         Platné: 26. 09. 2018                                                                         Účinné: 01. 11. 2018


270/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 11. 09. 2018                                                                         Platné: 26. 09. 2018                                                                         Účinné: 01. 11. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 27.09.2018 – 39. týždeň

271/2018 

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci Ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Schválené: 07. 08. 2018                                                                         Platné: 27. 09. 2018                                                                         Účinné: 27. 09. 2018


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like