Zverejnené v Zbierke zákonov v októbri 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v októbri 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.10.2018 – 40. týždeň

272/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                Platné: 01. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 10. 2018


273/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                Platné: 01. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 10. 2018


274/2018

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody.

Schválené: 26. 09. 2018                                                                         Platné: 01. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 10. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.10.2018 – 40. týždeň

275/2018

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 11. 09. 2018                                                                         Platné: 02. 10. 2018                                                                         Účinné: 02. 10. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 03.10.2018 – 40. týždeň

276/2018 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej.

Schválené:                                                                                                Platné: 03. 10. 2018                                                                         Účinné: 03. 10. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.10.2018 – 40. týždeň

277/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12. 09. 2018                                                                         Platné: 04. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.10.2018 – 41. týždeň

278/2018

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

Schválené: 17. 09. 2018                                                                         Platné: 08. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


279/2018

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 17. 09. 2018                                                                         Platné: 08. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.10.2018 – 41. týždeň

280/2018 

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona.

Schválené:                                                                                                Platné: 09. 10. 2018                                                                         Účinné: 09. 10. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.10.2018 – 41. týždeň

281/2018

Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12. 09. 2018                                                                         Platné: 11. 10. 2018                                                                         Účinné: 11. 01. 2019


282/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 09. 2018                                                                         Platné: 11. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


283/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 09. 2018                                                                         Platné: 11. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 15.10.2018 – 42. týždeň

284/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 13. 09. 2018                                                                         Platné: 15. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 11. 2018


285/2018

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018 zo 4. apríla 2018.

Schválené:                                                                                                Platné: 15. 10. 2018                                                                         Účinné: 15. 10. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 16.10.2018 – 42. týždeň

286/2018

Zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre.

Schválené: 12. 09. 2018                                                                         Platné: 16. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 11. 2018


287/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 09. 2018                                                                         Platné: 16. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 11. 2018


288/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 09. 2018                                                                         Platné: 16. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 11. 2018


289/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 18. 09. 2018                                                                         Platné: 16. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 11. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 17.10.2018 – 42. týždeň

290/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20. 09. 2018                                                                         Platné: 17. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


291/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 12. 09. 2018                                                                         Platné: 17. 10. 2018                                                                         Účinné: 14. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.10.2018 – 43. týždeň

292/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.

Schválené:                                                                                                Platné: 22. 10. 2018                                                                         Účinné: 22. 10. 2018


293/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                                Platné: 22. 10. 2018                                                                         Účinné: 22. 10. 2018


294/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.

Schválené: 05. 09. 2018                                                                         Platné: 22. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 11. 2018


295/2018

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Schválené: 02. 10. 2018                                                                         Platné: 22. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


296/2018

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.

Schválené: 02. 10. 2018                                                                         Platné: 22. 10. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


297/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike.

Schválené: 25. 09. 2018                                                                         Platné: 22. 10. 2018                                                                         Účinné: 22. 10. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.10.2018 – 43. týždeň

298/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.

Schválené:                                                                                                Platné: 25. 10. 2018                                                                         Účinné: 25. 10. 2018


299/2018

Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

Schválené:                                                                                                Platné: 25. 10. 2018                                                                         Účinné: 25. 10. 2018


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like