Zverejnené v Zbierke zákonov v novembri 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v novembri 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.11.2018 – 45. týždeň

300/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019.

Schválené: 10. 10. 2018                                                                         Platné: 06. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


 

301/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Schválené:                                                                                                Platné: 06. 11. 2018                                                                         Účinné: 06. 11. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.11.2018 – 45. týždeň

302/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

Schválené: 17. 10. 2018                                                                         Platné: 09. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


303/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.

Schválené:                                                                                                Platné: 09. 11. 2018                                                                         Účinné: 09. 11. 2019


304/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Schválené: 02. 10. 2018                                                                         Platné: 09. 11. 2018                                                                         Účinné: 09. 11. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 13.11.2018 – 46. týždeň

305/2018

Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 16. 10. 2018                                                                         Platné: 13. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


306/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Schválené: 16. 10. 2018                                                                         Platné: 13. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


307/2018

Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 17. 10. 2018                                                                         Platné: 13. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


308/2018 

Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 17. 10. 2018                                                                         Platné: 13. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


309/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 17. 10. 2018                                                                         Platné: 13. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


310/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Schválené: 17. 10. 2018                                                                         Platné: 13. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.11.2018 – 46. týždeň

311/2018

Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12. 11. 2018                                                                         Platné: 14. 11. 2018                                                                         Účinné: 15. 11. 2018


312/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 17. 10. 2018                                                                         Platné: 14. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


313/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 16. 10. 2018                                                                         Platné: 14. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


314/2018 

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 24. 10. 2018                                                                         Platné: 14. 11. 2018                                                                         Účinné: 15. 11. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 16.11.2018 – 46. týždeň

315/2018

Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu.

Schválené:                                                                                                Platné: 16. 11. 2018                                                                         Účinné: 16. 11. 2018


316/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy.

Schválené:                                                                                               Platné: 16. 11. 2018                                                                         Účinné: 16. 11. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 19.11.2018 – 47. týždeň

317/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 23. 10. 2018                                                                        Platné: 19. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 20.11.2018 – 47. týždeň

318/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 23. 10. 2018                                                                        Platné: 20. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


319/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o práci v námornej doprave, 2006.

Schválené:                                                                                               Platné: 20. 11. 2018                                                                         Účinné: 20. 11. 2018


320/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Schválené: 24. 10. 2018                                                                         Platné: 20. 11. 2018                                                                         Účinné: 01. 12. 2018


321/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 24. 10. 2018                                                                         Platné: 20. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


322/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Schválené: 23. 10. 2018                                                                         Platné: 20. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


323/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Schválené: 23. 10. 2018                                                                         Platné: 20. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 21.11.2018 – 47. týždeň

324/2018

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov.

Schválené: 08. 11. 2018                                                                         Platné: 21. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2021


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.11.2018 – 47. týždeň

325/2018

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.

Schválené: 31. 10. 2018                                                                         Platné: 22. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


326/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov.

Schválené:                                                                                                Platné: 22. 11. 2018                                                                         Účinné: 22.11. 2018


327/2018 

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu.

Schválené:                                                                                                Platné: 22. 11. 2018                                                                         Účinné: 22.11. 2018


328/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015.

Schválené:                                                                                               Platné: 22. 11. 2018                                                                         Účinné: 22.11. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 28.11.2018 – 48. týždeň

329/2018

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 17. 10. 2018                                                                         Platné: 28. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


330/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Schválené: 06. 11. 2018                                                                         Platné: 28. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


331/2018

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii.

Schválené: 08. 11. 2018                                                                         Platné: 28. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


332/2018

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Schválené: 12. 11. 2018                                                                         Platné: 28. 11. 2018                                                                         Účinné: 14.01. 2019


333/2018 

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.

Schválené: 12. 11. 2018                                                                         Platné: 28. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


334/2018

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Schválené: 16. 11. 2018                                                                         Platné: 28. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


335/2018

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

Schválené: 13. 11. 2018                                                                         Platné: 28. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.01. 2019


336/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012.

Schválené:                                                                                                Platné: 28. 11. 2018                                                                         Účinné: 28.11. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 29.11.2018 – 48. týždeň

337/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 11. 2018                                                                          Platné: 29. 11. 2018                                                                         Účinné: 01.07. 2019


338/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Schválené:                                                                                                Platné: 29. 11. 2018                                                                         Účinné: 29.11. 2018


339/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami.

Schválené:                                                                                                Platné: 29. 11. 2018                                                                         Účinné: 29.11. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 30.11.2018 – 48. týždeň

340/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Schválené:                                                                                                Platné: 30. 11. 2018                                                                         Účinné: 30.11. 2019


341/2018

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Schválené:                                                                                                Platné: 30. 11. 2018                                                                         Účinné: 30.11. 2019


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like