Zverejnené v Zbierke zákonov v marci 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v marci 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.03.2019 – 10. týždeň

62/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


63/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30.01.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


64/2019

Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.

Schválené: 05.02.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


65/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Schválené: 31.01.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


66/2019

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

Schválené: 31.01.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 05.03.2019 – 10. týždeň

67/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996.

Schválené:                                                                                                Platné: 05.03.2019                                                                           Účinné: 05.03.2019


68/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Schválené: 29.01.2019                                                                           Platné: 05.03.2019                                                                           Účinné: 05.03.2019


69/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Schválené: 29.01.2019                                                                           Platné: 05.03.2019                                                                           Účinné: 05.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.03.2019 – 10. týždeň

70/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2016 z 12. decembra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie a nesúladu § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie.

Platné: 06.03.2019                                                                           Účinné: 06.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 07.03.2019 – 10. týždeň

71/2019

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z..

Schválené: 22.02.2019                                                                           Platné: 07.03.2019                                                                           Účinné: 15.03.2019


72/2019

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie.

Schválené: 22.02.2019                                                                           Platné: 07.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


73/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov.

Schválené: 12.02.2019                                                                           Platné: 07.03.2019                                                                           Účinné: 10.03.2019


74/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Schválené: 15.02.2019                                                                           Platné: 07.03.2019                                                                           Účinné: 15.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.03.2019 – 11. týždeň

75/2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z..

Schválené: 15.02.2019                                                                           Platné: 11.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


76/2019

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

Schválené: 04.03.2019                                                                           Platné: 11.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 13.03.2019 – 10. týždeň

77/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.

Schválené: 27.02.2019                                                                           Platné: 13.03.2019                                                                           Účinné: 15.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 20.03.2019 – 12. týždeň

78/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.

Schválené: 06.03.2019                                                                           Platné: 20.03.2019                                                                           Účinné: 02.04.2019


79/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13.03.2019                                                                           Platné: 20.03.2019                                                                           Účinné: 22.03.2019


80/2019

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie.

Schválené: 11.03.2019                                                                           Platné: 20.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 21.03.2019 – 12. týždeň

81/2019

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. marca 2019 č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda.

Schválené:                                                                                                Platné: 21.03.2019                                                                           Účinné: 21.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.03.2019 – 13. týždeň

82/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                                Platné: 25.03.2019                                                                           Účinné: 25.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 27.03.2019 – 13. týždeň

83/2019

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody.

Schválené:                                                                                                Platné: 29.03.2019                                                                           Účinné: 27.03.2019


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like