Zverejnené v Zbierke zákonov v januári 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v januári 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.01.2019 – 1. týždeň

1/2019

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Schválené:                                                                                                 Platné: 01.01.2019                                                                           Účinné: 01.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.01.2019 – 1. týždeň

2/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 06.12.2018                                                                           Platné: 04.01.2019                                                                           Účinné: 01.02.2019


3/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Schválené: 07.12.2018                                                                           Platné: 04.01.2019                                                                           Účinné: 01.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.01.2019 – 2. týždeň

4/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 04.12.2018                                                                           Platné: 09.01.2019                                                                           Účinné: 01.02.2019


5/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schválené: 07.12.2018                                                                           Platné: 09.01.2019                                                                           Účinné: 01.02.2019


6/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 13.12.2018                                                                           Platné: 09.01.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


7/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Schválené: 18.12.2018                                                                           Platné: 09.01.2019                                                                           Účinné: 09.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 10.01.2019 – 2. týždeň

8/2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Schválené: 10.01.2019                                                                           Platné: 10.01.2019                                                                           Účinné: 10.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.01.2019 – 2. týždeň

9/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 06.12.2018                                                                           Platné: 11.01.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


10/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04.12.2018                                                                           Platné: 11.01.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


11/2019

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia.

Schválené: 05.12.2018                                                                           Platné: 11.01.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


12/2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov.

Schválené: 07.01.2019                                                                           Platné: 11.01.2019                                                                           Účinné: 15.01.2019


13/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro.

Schválené: 12.12.2018                                                                           Platné: 11.01.2019                                                                           Účinné: 21.12.2019


14/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12.12.2018                                                                           Platné: 11.01.2019                                                                           Účinné: 21.12.2019


15/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí.

Schválené: 12.12.2018                                                                           Platné: 11.01.2019                                                                           Účinné: 21.12.2019


16/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z..

Schválené: 12.12.2018                                                                           Platné: 11.01.2019                                                                           Účinné: 21.12.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 16.01.2019 – 3. týždeň

17/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.

Schválené:                                                                                                 Platné: 16.01.2019                                                                           Účinné: 16.01.2019


18/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                                 Platné: 16.01.2019                                                                           Účinné: 16.01.2019


19/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie.

Schválené:                                                                                                 Platné: 16.01.2019                                                                           Účinné: 16.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 17.01.2019 – 3. týždeň

20/2019

Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Schválené:                                                                                                 Platné: 17.01.2019                                                                           Účinné: 17.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.01.2019 – 3. týždeň

21/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady.

Schválené: 09.01.2019                                                                           Platné: 18.01.2019                                                                           Účinné: 01.02.2019


22/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.

Schválené: 09.01.2019                                                                           Platné: 18.01.2019                                                                           Účinné: 01.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.01.2019 – 4. týždeň

23/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.

Schválené:                                                                                                 Platné: 22.01.2019                                                                           Účinné: 22.01.2019


24/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúceho sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie.

Schválené:                                                                                                 Platné: 22.01.2019                                                                           Účinné: 22.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 30.01.2019 – 5. týždeň

25/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2016 z 10. októbra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 10.10.2018                                                                           Platné: 30.01.2019                                                                           Účinné: 30.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 31.01.2019 – 5. týždeň

26/2019

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Schválené:                                                                                                 Platné: 31.01.2019                                                                           Účinné: 31.01.2019


 


Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like