Zverejnené v Zbierke zákonov v máji 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v máji 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.05.2019 – 18. týždeň

115/2019

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky.

Schválené: 29.04.2019                                                                           Platné: 01.05.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


116/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vrbovka a Őrhalom.

Schválené:                                                                                                Platné: 01.05.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


117/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti.

Schválené:                                                                                                Platné: 01.05.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


118/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní.

Schválené:                                                                                                Platné: 01.05.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 03.05.2019 – 18. týždeň

119/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 02.04.2019                                                                           Platné: 03.05.2019                                                                           Účinné: 01.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 07.05.2019 – 19. týždeň

120/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                                Platné: 07.05.2019                                                                           Účinné: 07.05.2019


121/2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Schválené: 25.04.2019                                                                           Platné: 07.05.2019                                                                           Účinné: 15.05.2019


122/2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.

Schválené: 25.04.2019                                                                           Platné: 07.05.2019                                                                           Účinné: 15.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 10.05.2019 – 19. týždeň

123/2019

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z..

Schválené: 12.04.2019                                                                           Platné: 10.05.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


124/2019

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii.

Schválené: 12.04.2019                                                                           Platné: 10.05.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


125/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Fidžijskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.

Schválené:                                                                                                Platné: 10.05.2019                                                                           Účinné: 10.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.05.2019 – 20. týždeň

126/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

Schválené: 10.05.2019                                                                           Platné: 14.05.2019                                                                           Účinné: 15.05.2019


127/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z..

Schválené: 24.04.2019                                                                           Platné: 15.05.2019                                                                           Účinné: 15.05.2019


128/2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

Schválené: 13.05.2019                                                                           Platné: 15.05.2019                                                                           Účinné: 15.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 17.05.2019 – 20. týždeň

129/2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30.04.2019                                                                           Platné: 17.05.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


130/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z..

Schválené: 15.05.2019                                                                           Platné: 17.05.2019                                                                           Účinné: 20.05.2019


131/2019

Oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

Schválené:                                                                                                Platné: 17.05.2019                                                                           Účinné: 17.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 24.05.2019 – 21. týždeň

132/2019

Oznámenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2019 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo 16. mája 2019, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Schválené:                                                                                                Platné: 24.05.2019                                                                           Účinné: 24.05.2019


133/2019

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL, o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019.

Schválené:                                                                                                Platné: 24.05.2019                                                                           Účinné: 24.05.2019


134/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 15.05.2019                                                                           Platné: 24.05.2019                                                                           Účinné: 01.06.2019


135/2019

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20.05.2019                                                                           Platné: 24.05.2019                                                                           Účinné: 01.06.2019


136/2019

Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

Schválené: 15.05.2019                                                                           Platné: 24.05.2019                                                                           Účinné: 24.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 27.05.2019 – 22. týždeň

137/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.

Schválené: 10.05.2019                                                                           Platné: 27.05.2019                                                                           Účinné: 01.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 29.05.2019 – 22. týždeň

138/2019

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 10.05.2019                                                                           Platné: 29.05.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


139/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 13.05.2019                                                                           Platné: 29.05.2019                                                                           Účinné: 01.01.2021


140/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.

Schválené: 10.05.2019                                                                           Platné: 29.05.2019                                                                           Účinné: 01.06.2019


141/2019

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre.

Schválené: 13.05.2019                                                                           Platné: 29.05.2019                                                                           Účinné: 29.05.2019


142/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier.

Schválené: 20.05.2019                                                                           Platné: 29.05.2019                                                                           Účinné: 01.07.2020


143/2019

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Schválené: 15.05.2019                                                                           Platné: 29.05.2019                                                                           Účinné: 01.06.2019


144/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS).

Schválené:                                                                                                Platné: 29.05.2019                                                                           Účinné: 29.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 30.05.2019 – 22. týždeň

145/2019 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z.

Schválené: 10.05.2019                                                                            Platné: 30.05.2019                                                                           Účinné: 12.06.2019


146/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 10.05.2019                                                                            Platné: 30.05.2019                                                                           Účinné:


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 31.05.2019 – 22. týždeň

147/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Schválené:                                                                                                 Platné: 31.05.2019                                                                           Účinné: 31.05.2019


148/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej

Schválené:                                                                                                 Platné: 31.05.2019                                                                           Účinné: 31.05.2019

 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like